םיקרפה לשא


חפיק חולמ


ריעש ןנתמ


יותס עפומ ,בצח


יפרוח עפומ ,בצח


םתור