הרבנקב יזכרמה ההחצנה רתאו ילרטסואה המחלמה ןואיזומ
רוזח