טנמלרפה ןיינב םע החצנהה רתא תא רשי וקב תרבחמ הרבנקב ק"זנא תרדש
רוזח