ג'ולסע ריב
עבש ראבל וכרדב בוכרה ירבדמה רוטל בושח םימ תקפסא רוקמ
רוזח