עבש ראב לע הבוכרה תורעתסהה
הילרטסוא ,הרבנקב המחלמה ןואיזומב גצימ
רוזח