הרש קמעב - דבועמ הדש
עבש-ראב ןווכל 4-ה הבוכרה תילרטסואה הדגירבה הרעתסה הז רוזיאב
רוזח