Camels עבש-ראב שוביכל תונכהה
יבנלא רייס ,הרזגל ותעגה םע דימ
לרנגה רו'גיימה םע דחי תיזחה וקב
,יחרזמה חוכה דקפמ היהש ,דווט'צ
טיסהל שיש ,תינורקעה ותעד תא לביקו
.החרזמ הזעמ הפקתהב ירקיעה ץמאמה תא
תרזגב הצירפ לע יבנלא בשח הליחת
,תוחפ תרצובמ התיהש ,העירש-הריירוה
תינויח התיה עבש-ראבש ענכתשה םלוא
םימה תקפסא ללגב רתוי ול
חוכה תפידהו עבש-ראב לומ ירקיעה ץמאמה תלטה לש תינכתה השבגתה ךכ
ןודנולבש המחלמה טניבק רושיא תא לביק יבנלא .הזע ןוויכל הברעמ יכרותה
,םיכרפמ םינומיא וללכ רשא ,תוינתחדק תויעצבמ תונכהב חתפ דימו ,ותעצהל
עוציבה רשוכ תאלעהל ,עבש-ראב בחרמב םייתרגש םילורטפו םידקפמ ירויס
.םיסוסהו םישנאה לש
,סנוי-ןאחל ריהק ןיב ותדקפמ לוציפ התיה יבנלא לש הנושארה ותלועפ
תוחוכה םע רשקה תא רפישו תומחולה תודיחיל ברקתה ךכבו ,םקמתה םש
תצירפ לש תורשפאה הלקשנ ,םירצמל ותעגה ינפל דוע .םהב הטילשה תאו
רוסחממ ששחה םלוא .יכרותה ילאמשה ףגאה דגנכ רמולכ ,החרזמ יכרותה וקה
תפסונ תיתיזח הפקתה תבוטל ףכה תא וטיה ,חטשה לש תוריבעה יישקמו םימב
.ןולשכב ,עודיכ ,המייתסהש ,הזע לע