תויתלהנמה תונכהה
5-ב לארשי-ץרא םורדב יכרותה חוכה תא הדמא יטירבה ןיעידומה תכרעה
.(םילשוריל םורדמ הדותעב ןהמ תחא) תובוכר תויזיוויד 2-בו םילגר תויזיוויד
3-ו םילגר תויזיוויד 4 ללכ יטירבה (E.E.F.) "ירצמה חולשמה ליח"
.תובוכר תויזיוויד
,75-הו ,(1917 ינויב יקינולסמ העיגה) 60-ה ,תופסונ תויזיוויד 2
10-ה היזיווידה) תפסונ היזיוויד שרד יבנלא .תונגראתהבו המקהב ויה
תרובגת ןכו ,(1917 רבמטפסב יקינולסמ העיגהו ילופילגב המחלש ,תיריאה
וחינהש הסדנהה תודיחיל תרובגת ,םיסוטמ ,.מ.נ תוללוס ,הירליטראב
חולשמה ליח הנמ טסוגוא ףוס תארקל .האופר יתורישו ,לזרבה תליסמ תא
תליסמ תחנהב ץרמב ודבעש ,םיירצמ םילעופ ףלא 60 דועו םילייח ףלא 95
.הכרוא לפכוה םייתניבש ,לזרבה
ךא ,הירליטראב תרובגתהמ ץוח ,בויחב ונענ יבנלא לש ויתושירד בור
ןגרוא םחולה חוכה .רבמטפס ינפל הנעגת אל תטפסונ תורובגתש ול רהבוה
לומ 20-ה סופרוקהו "בוכרה ירבדמה סופרוקה" :םיסופרוק השולשב שדחמ
.הזע לומ 21-ה סופרוקהו ,עבש-ראב
עבש-ראב לע ץחמ תכמ תיחני 20-ה סופרוקהש ,היה תינכתה לש 'א בלש
,תינמז-וב .ריעל חרזממ ףוקתי "בוכרה ירבדמה סופרוקה"ו ברעמ ןוויכמ
היזיוויד רשאכ ,הזע לע תינשמ הפקתה עצבל ךירצ היה 21-ה סופרוקה
.תורזגה יתש ןיב רפתה לע תופחל הכירצ התיה ("ירנמוי"ה) תחא הבוכר
,ברעמל חרזממ יכרותה וקה תא ףודהל רומא 20-ה סופרוקה היה 'ב בלשב
ףודרלו ףרועב ביואה תגיסנ תא םוסחל ךירצ היה "בוכרה ירבדמה סופרוקה"ו
,הלבות :םיירקיע םימרוג השולשב תינתומ התיה תינכתה תחלצה .וירחא
.העתפהו םימ תקפסא

הלבות
הרובחתה תא ליבגהש רבד ,םישיבכ ללכ ויה אל עבש-אב - הזע וקל תימורד
היולת ותקפסא התיה ןכלו ,הדשב תוסייגה ןיבל הליסמה שאר ןיב תנכוממה
,הליסמה שארמ בר קחרמב לועפל בייח היה ץחמה חוכ .םיסוסו םילמג תלבותב
תוסייגה לש םתושרל ודמע ףסונב .אשמ תומהב לש בר רפסמ קיסעה ןכלו
,הקפסא תאבהב ךשמהב ועייס םהו ,םיילילחז םירוטקרט 134-ו תויאשמ 180
תחנהב םג לחוה .םיריבע םהש יאנתב קר הרשפאתה םתלועפ .םימו תשומחת
ךא ,(םויכ םיקפוא רוזא) םראכלו ילמ'גל חיפרמ לזרבה תליסמל ףיעס
ריצכ וילע ןנכתל ןתינ אלו ותחנהב תומדקתהה בצק יבגל תואדו התיה אל
.ימינפ למנ םע הלבות סיסב ,ץאוס תלעת לעש הרטנק השמיש ףרועב .הקפסא

Camels Rails
םימ תקפסא
,םילייחה תאו םידקפמה תא 1917 ץיק ךלהמב הקיסעה תוחוכל םימה תקפסא תלאש
תריקחל ןרקה" ימוסרפמ .הבורקה הפקתמל תויעצבמה תונכהה רשאמ רתוי
ודבע הירקוחש ,(Palestine Exploration fund ]P.E.F])"לארשי-ץרא
תומכש םיטירבה ועדי ,םיוודבה ירופיסמו ,תמדוקה האמה ףוס זאמ רוזאב
.םתולגל קר ךירצ - תומלש םירע םייקל רבעב הקיפסה תימוקמה םימה

,(רושבה לחנו עבש-ראב לחנ שגפמב ,תנסא ראב) ינאסאב תוראבה ורפחנ ןכאו
ןיע) הלאלשב .(םיבאשמ ראב) 'גולסעו הצולח ,ןוליא'ג ובא ,הגאלאמב
2,000) ןולג ףלא 500 לש רגאמב העיבנה ימ ורגאנ ובו רכס םקוה (רושבה
100) ןולג 25,000-כ לש םילכימב יולימ ורשפאיש םירודיס ושענו ,(ק"מ
סולינה ימ רוניצ .םבג לע ואשנ םילמג 2,000-ש םילכימ ,העשב (ק"מ
םוריח ירובצמ ונכוה דוע .מ"ק 200 קחרממ םימ קפיסו הלאלש דע ךראוה
סורהתש המירז ,הזע ידאוב תינופטש המירזל ששחמ ,הרוסנמבו חלב-לא רידב
.(ךשמהב ודבתהש ,םיוודב ירופיס יפל) רגאמה תא
.םילכימ יאשונ םילמג 7,000 בג-לע התשענ תוחוכל תורוקמהמ םימה תלבות
התקפסאו ,ץחמה חוכ לש םימ תכירצ לע תונעל םירומא ויה ולאה םיעצמאה לכ
.(ןוט 1,600-כ) םויב ןולג 400,000 התיהש הכירצ ,עבש-ראב דע הרידסה
םויל םא יכ ,עבש-ראבל תינופצ םימ תקפסאל הנעמ ונתנ אל הלא םירודיס
.היתוראב לע ריעה לש ריהמ שוביכב חרכהה ןבוי ןאכמ .דבלב דחא המיחל
,םישנאה לשו תומהבה לש תטלחומ תושבייתה היה ושוריפ ריעה שוביכב ןולשכ
ןורתי לש לוסיח התיה רבדה תועמשמ .םימב דייטצהל ידכ תגסל חרכהו
םרוג .לארשי-ץראב ולוכ המחלמה עסמ ךשמה לש רכינ בוכיעו ,העתפהה
.הכרעמה לרוג יולת היה ובו רתויב ילרוג ,אופיא ,היה םימה

העתפהה םרוג
היה ,(םימה תורוקמלו הלבותל ףסונב) תינכתה תחלצהל ישילשה יאנתה
.םימה תורוקמ חותיפ תולבגמל ףופכ היה הז םרוג לוצינ .העתפהה םרוג
לעב ירבדמ רוזאב םילודג הכ תוחוכ תעונת ירמגל םילעהל היה ןתינ אל
תוחוכה תורגסמ לדוג תא שטשטל היה רשפא לבא ,ירושימו ףושח טילבת
יבנלא לש הטמה עיקשה ,תויעצבמהו תויטסיגולה תונכהה דצל .םפקיה תאו
ךשמהל רשקב ללוש ביואה תא ךילוהל םירכינ םיצמאמו הבר הבשחמ ואוב זאמ
.האנוהו היעטה לש תטרופמ תינכת הנכוהו ,ויתוינכת
תינכת התיה תיגטרטסאה המרב .תויביטרפואו תויגטרטסא ויה האנוהה תורטמ
ןופצבש ןוירדנכסא ףוחב ,לוכיבכ ,התיחנל תונכה לש הנומת רוציל האנוהה
תוביבסב תוזכורמה תויכרותה תויזיווידה תא םוקמל קתרל וז ךרדבו ,הירוס
.לארשי-ץרא תיזח תא רבגתל ןהמ עונמלו בלאח
תצפה הללכ תינכתה .ןיסירפקב היה האיציה סיסב ,האנוהה תינכת יפל
,תבזוכ תיטוחלא תרושקת ,ימוקמה בצמה ליח לש תועונת יוביר ,תועומש
הקפסאו םיכרצמ תיינקב םיקפס לש תוניינעתה ,םישדח תונחמ תמקהל םינמיס
תנעטהלו התיחנ ינומיאל םילמנבו םיפיצרב תויולג תונכה ןכו ,לודג ףקיהב
ךא ,םיכרותה ינזואל הארנכ ועיגה הלא תועידי .דויצו םיסוס ,םילייח
.ךכמ האצותכ םתוכרעיהב יוניש לע העיבצמה תודע לכ האצמנ אל
הפקתההש ,םיכרותל רסמ תפלדהב יניעידומה ץמאמה דקמתה תיביטרפואה המרב
תפקתה היופצ עבש-ראב תרזגבו ,הזע תרזגב תפסונ םעפ היהת תירקיעה
:תונווגמ ויה האונהה רופיס תפלדהל םיטירבה וטקנש תולועפה .דבלב החסה
ןהבו ,תובזוכ תורודשת וידרב ורדוש םוי ידימ - יתרושקתה רוניצב -
,םינפצומו םייולג םיקרבמ ןכו ,םינטוחלאו םיניצק לש "תומימת" תוחיש ובלוש
.ןווכתמב ףלדוה םתאירקל חתפמה םגש

לרנגה רדעיי רבמבונב 4-ו רבוטקואב 29 ןיבש ,העידי הרבעוה רתיה ןיב
.הפקתמ לכ היופצ אל הלא םיכיראתבש רבדה שוריפו ,הריזה ןמ יבנלא
הזע לע הלודג הפקתמל לוכיבכ "תונכה" לע שגד ומש יתוזחה רוניצב -
.םיה ןמו השביה ןמ
חוכ לש הלודג תונגראתה םייבל ודעונש ,תוריס וזכור חלב-לא ריד ףוחב
לש תודידמ ומייבו ,ףוחה ךרואל וטש יתוכלמה יצה לש תוניפס .התיחנ
ליגרהל הרטמב עבש-ראב רוזאל בוכר חוכ רגוש םייעובשל תחא .םימה קמוע
.הפקתמה תארקל רבגת יאדוול בורקש ,תוליעפל ביואה תא
רפסמ לש תמייובמ תוליעפ תרגש הכשמנ חלב-לא ריד - חיפר בחרמב תונחמב
השעמל לבא ,האלמ תיתרגש הליל תרואת לע הדפקה ךות ,םילייח לש ןטק
תויליל תודעצב .ץחמה חוכ לש תויזיווידהמ הגרדהב הלא תונחמ ונקורתה
.יטירבה ינמיה ףגאב תוכרעיהו סוניכ יחטשל הלאה תויזיווידה ורבעוה
יסוטממ וענמ ,םוליצ תוחיגל הילגנאמ ועיגהש ,םישדח "לוטסירב" יסוטמ
.םלצלו םייטירבה םיווקל רבעמ רודחל םיינמרג
,רבוטקואב 27-ב הלחהש ,הזע לע תמדקומה הזגפהה היה ףסונ האנוה םרוג
31 דע הרבגו הכלהש הזגפה ,ןנכותמה הפקתהה דעומ ינפל םימי העברא
םילעופ תואמ תוניפס לע ולעוה 1 סונימ "ע"ה םויב .("ע"ה םוי) רבוטקואב
הסח ידאו תפש לומ לא וגילפהו ,תיאבצ תנוכתמב ירצמה הדובעה סופרוקמ
,ליגרתה לע תינשב ורזח תרחמלו ודרוה םה הכישחה תוסחב .(המקש לחנ)
תרזגב 21-ה סופרוקה לש םיה ןמ תידיימ התיחנל תונכה תומדל דעונש
.הזע