Excavation םיכרותה תוכרעה

הפקתהה תרטמל בלאחב יכרותה חוכה זוכיר
רובג םע .םייתלצעב להנתה ,דדגב לע
םורדב תיטירבה הפקתהה תחיתפמ ששחה
,וז תינכת תיפוס הלטוב ,לארשי-ץרא
הימראה תא חולשל טלחוה רבמטפסבו
,ןייהנקלפ-ןופ לש ודוקיפב ,תיעיבשה
,התביבסו עבש-ראב תא רבגתל הרטמב המורד
ינמיה יטירבה ףגאה לע המולהמ תיחנהלו
,ידמ רחואמ היה לבא .עבש-ראב תרזגב
,עיגהל תיעיבשה הימראה הקיפסה םרטבו
.יבנלא לרנגה לש ותמולהמ התחינ
- עבש-ראב וקב יכרותה ךרעמה תסירפ
:וזכ התיה רבמטפס שדוחב הזע
אתא לש ורזוע םימיל) ונוניא ייב טמסיא לש ודוקיפב ,3-ה סופרוקה -
תועבגבו עבש-ראבב הנח ,(1953-1938 םינשב היכרות תלשממ שארו קרות
היצביטומ ילעב ויה הימחולש ,27-ה תיברעה היזיווידה תא ללכ חוכה .הביבס
היזיווידהמ םישרפה דודג תא ןכו ,3-ה םישרפה תייזיוויד תא ,הכומנ
םלוא .הזע לע ןורחאה ביבאה תופקתהמ יברק ןויסנ לעב דודג - 53-ה
ןמואמ אלו ירט דודג עיגה ומוקמבו ,הזעל רבוטקוא ףוסב רזחוה הז דודג
תכרעהמ האצות הארנכ ויה הלא םילוקיש .העירש-לתמ 16ה היזיווידהמ
עיגה רבוטקואב 28-ב ."לימרתה ליגרת" תובקעב סרק לש היוקלה בצמה
חוכה םלשוה ךכבו ,24-ה היזיווידהמ 2-ה דודגה ,ףסונ דודג עבש-ראבל
.םיחתות 28-לו ,היירי תונוכמ 60-ל ,תוברחו םיבור 5,000-ל יכרותה
ברעמ-םורדמ .הלוכ עבש-ראב ביבס תורצובמ תוריפח וניכה םיכרותה -
לית-תורדגב םינגומו בטיה םירופח הדש ירוציב תורוש הלא ויה םורדמו
.הרייעהמ מ"ק 6-5 לש קחרמב ,םיטלשמה וק ךרואל
האלמ הטילשמו הבוט תיפצתמ ונהנו ,יוארכ ורחבנ םירוציבה תומוקמ -
ייוסיכ םעו תורופחמ םע ,קזח היה תודמעה הנבמ .םינושה םיחטשה לע
אללו תוקזח תוחפ ,םיעלקמ תודמע ורפחנ ריעל תינופצו תיחרזמ .שאר
םג) הלא םינוויכמ הפקתהל רתויב וששח אל םיכרותהש רחאמ ,לית-תורדג
תודודר תוריפח םויכ תוארנ ןיידע .(םיכרותל רסחש דויצ טירפ היה ליתה
Preparations Map
.עבש-ראבל תימורד תומוקמ רפסמב
.הזע ירוציבב ךרענו 3-הו 53-ה תויזיווידה תא ללכ ,22-ה סופרוקה -
.הילב'גב בשי ,ייב תעפיר ,ודקפמ
וקב ךרענו ,16-הו ,26-ה ,56-ה תויזיווידה תא ללכ 20-ה סופרוקה -
ילע ,דקפמו ,(םויה לש תורוד) 'גוהב התיה ותדקפמ .העירש-לת - הזע
לש המחור) הממ'גב המקמתהש 24,ה היזיווידה התיה ותדותע .ייב יזואפ
.(םויה
היזיווידה תא הללכו ,היישנמ-לא קאריעב תמקוממ התיה "םירדליא"ה תדותע -
תחיתפ תעשב .(ץלח) תאקילוחב התיה (סרק) 8-ה הימראה תדקפמ .19-ה
.םילשוריל בלאח ןיב תבכרב והטמו ןייהנקלפ-ןופ ויה ,תיטירבה הפקתהה
.םיחתות 260-ו ,תוברח 1,400,םיאבור 33,000 יכרותה חוכה הנמ כ"הס