English Soldier םיטירבה תוכרעה
םיאבור 60,000 םע וכרענ םיטירבה
םועז ירפסמ ןורתי ,תוברח 12,000ו
םיפקותה ןיב 3:1 לש לבוקמה סחיה תמועל
.םירצובמ םידעי לע המחולב םיניגמהו
31-ל עבקנ עבש-ראב לע הפקתהה דעומ
עייתסהל ולכוי תוסייגהש ידכ ,רבוטקואב
תודובעלו הלילה יעסמל אלמה חריה רואב
המצמוצ םויה רואל העונתה .תונורחאה
הליסמה תחנה םג .יחרכהה םומינימל דע
תדימב םמדקל חרכה היהש ,רוניצהו
.הלילב התשענ ,עבש-ראב תברקל רשפאה
,בר ןוכיסב תוכורכ ויה הלא תונכה
,םייכרותה םיווקל הבריקה ללגב ןה
תיתימאה הנווכה הלגתתש ששחה ללגב ןהו
.הפקתהה תינכתב
תורגסמ לש םיגולידב העונת ,תוכרעיהל העונתה הלחה רבוטקואב 21-ב
םיטירבה וסינש ,תיתרגשה הנומתהמ ידמ רתוי גורחל אל ידכ ,תיסחי תונטק
.תפטוש הרגש לש הנומת ,ץיקה ישדוח לכ ךשמב םיכרותה יניעב רייצל
,(ןותחת רושבה לחנ) הזע ידאו ךרואל ובורב הנח יטירבה 20-ה סופרוקה
,(םיקפוא לחנ) שיפנח ידאו וק דע חרזמ-םורדל הגרדהב עונל ולחה ויתודיחיו
תמייוסמ תודגנתה רחאל יכרות םישרפ חוכ ושריג םשמ ,רקב-לאו ףישח תבריח
,("ירנמוי"ה תייזיוויד תוחפ) "בוכרה ירבדמה סופרוקה" .(רבוטקואב 23)
הסל'ח לא ריבכ-לא ןאסבעמ תויטיאב םדקתה ,חלב-לא רידו חיפר ןיב הנחש
יחטשב ותוסרפתה תא םילשה רבוטקואב 29-ו 28 תוליל ךשמבו ,(הצולח)
תנקתה תא ויסדנהמ ומילשהש ינפל אל ,(םיבאשמ-ראב) 'גולסעב סוניכה
.םימה תקפסא יעצמא תאו תוראבה
ריר'ג ןיב הכרענו 20-ה סופרוקל תינמז החפוס "ירנמוי"ה תייזיוויד
הליסמה שאר תא החטביאו ,םורדב ףישח תבריח ןיבל ,ןופצב (םיקפוא)
.(םויה לש םירואו םיקפוא ןיב) םראכב
Preparations Map

ידי-לע ,"ירנמוי"ה תייזיוויד לש םיזחאמה דחא ףקתוה רבוטקואב 27-ב
הבוכר תורעתסהב ערכוה ,תשאונו הצימא תודגנתה תורמלו ,לודג יכרות חוכ
ודרש בצומה ישנא ןיבמ .תילגר ורעתסהו םהיסוסמ ודריש ,םיפקותה לש
רוטיעל הז ברקב הכזש ,ןופל רו'גיימ היה םילפונה ןיב) דבלב השולש
היזיווידהמ תרובגת האב םתרזעל .(עבש-ראבב רובק אוה .הירוטקיו בלצ
."ירנמוי"ה םוקמב וקב הסרפתהו םיכרותה תא ףוסבל השריגש איהו ,53-ה
אלל ,אלמה חריה רואל ,תולילב להנתה סוניכה יחטש לא תויזיווידה עסמ
חרכההו לודג הכ חוכ דוינ לש תיטסיגולה תובכרומה תורמל ,תולקת לכ
םימדקומ םירויס וללכו ,תוקדקודמ ויה תונכהה .םויה רואל ףשחיהל אלש
םימה רוניצו לזרבה תליסמ .קיודמ םינמז חול ןונכתו םיריצה תרכהל
תיריוואה תופידעה תורמל .םויה ךשמב ווסוה עבש-ראבו הלאלש ןוויכל
ולביק ,םוליצ תוחיגל תאצל םייכרות רויס יסוטמל הרשפיא אלש ,תיטירבה
.םיוודב הלועפ יפתשמ תועצמאב םייטירבה םיכלהמה לש הרורב הנומת םיכרותה
םהיתופמ לע ונמיסו ,חיפרבו סנוי-ןאחב םיקירה תונחמה תא וליג םה
סופרוקה" לשו ,םראכו רקב-לאב 20-ה סופרוקה לש תוחוכה יזוכיר תא
.םהלש תויזיווידה םוקימ ללוכ ,'גולסעב "בוכרה ירבדמה
בורק והז יכ ךירעה ,לופוניטנטסנוקל רבוטקואב 26-ב "םירדליא"ה חוויד
תוחנל תדמועה תירקיעה הפקתההמ תעדה תא חיסהל היעטה סיסכת יאדוול
לנולוקה לש "לימרתה ליגרת" תוכזל ףוקזל ןתינ תאז הדבוע .הזע לע
.ןגהצרניימ