Kalat Patish "לימרתה ליגרת"
יטירבה היעטהה עצבמב תרתוכה תלוג
םיפייוזמה םיכמסמה קית לש "ןדבוא"ה היה
לרנגה לש והטמב ןיעידומה ןיצק לש
לנולוקה .ןגהצרניימ לנולוקה - יבנלא
,םיקרבופמ םיכמסמ רפסמ הבר המרועב ןיכה
רוצילו םיכרותה ידיב לופיל ודעונש
הפקתהה תינכתל רשקב העטומ םשור םלצא
:וללכ םיכמסמה .תיטירבה
תירקיעה הפקתמה יכ קיסהל ןתינ םכותמו ,תיללכה הדקפמב ןוידל םיאשונ *
עבש-ראב תרזגב תונכהה דועב ,םיהמ התיחנב הוולתו הזע דגנכ עצובת
.היעטה ןויסנ רדגב ןה
תקפסאו הלבותה יישק לע םיטרפ ,ראשה ןיב ,ובו הטמ ןיצק לש סיכ סקנפ *
דדומתהל םיטירבה לש םתלוכי רסוחו עבש-ראב רוזאב לודג חוכ רובע םימ
.וז היגוס םע
םגד יטרפ רבמבונ תיצחמל דע דומלל םייסל העדוה הבו הרגש תדוקפ *
.הזע תרזגב םירוציב עטק לש
ברקב לוכסת תשוחת הלוע םכותמו ,םיניצק לש םייטרפ םיבתכמ רפסמ *
,רחבנה ןוויכה יכ םתעדו ,הפקתהה תייחד ללגב ,עבש-ראב תרזגב םיניצקה
.העטומ ,הזע
,ןייצל שי .תונימא טוקליל תונקהל ידכ ,ףסכו םיבתכמ ,םיישיא םיכמסמ *
.ךשמהב ןייוצתש הביסה ןמ ,רתויב םצמוצמ היה דוסל םיפתושה רפסמש

,םיכרותה ידיל םיכמסמה תא טומשל ,הפי ולע אלש תונויסנ ינש רחאל
,עבש-ראב - הזע וקב םייתרגשה םילורטפה דחא ידכ ךות ןגהצרניימ רדח
10-ב התיה הרידחה .(םיקפוא דיל שיטפ תדוצמ) ריר'ג-לא דיל רקפה חטשל
,עדימה תא קודבל תקפסמ תוהש םיכרותל היהתש ,ךכ רחבנ דעומה) רבוטקואב
ןגהצרניימב ןיחבה בוכר יכרות לורטפ .(םאתהב לועפלו תונקסמ ונממ איצוהל
ףכואה לעמ ומצע תא ליפה ,עוצפל הזחתה אוה ףדרמב .שאב ורבעל חתפו
,םיקרבופמה םיכמסמה לימרת תאו םיצפח המכ דוע ,תפקשמה תא טמש הליפנה ךותו
םיכרותהש ןיחבהש ינפל אל ,טלמנ אוה .ירט םיסוס םדב ןכל םדוק םתכוהש
.לימרתה תא ופסא ןכא
וטקננ ,םיכמסמה ןדבוא לע ןיינעה דוסב ויה אלש םיניצקל עדונש עגרב
רותיאל םירויס תחילש ומכ ,הלאכ םיבצמב תושקבתמה תולועפ לש הרוש
תדוקפב .חטשב תוחוכלו תונוממ תודקפמל הרקמה לע וידרב חווידו םיכמסמה
תנמ-לע טוקנל שיש םידעצהו ןדבואה רבד םסרופ תובצועה תחא לש םוי
ריינב םיפוטע םיכירכ ביואה תברקב "טמש" חטשל חלשנש רויס .ואצומל
.הדוקפה יקתוע וילעו
התיה "לימרתה ליגרת"לש ,השעמ רחאל רהבוה םיינמרגו םייכרות תורוקממ
ןייטשנסרק-ןופ סרקש עודי .תיטירבה הפקתמה תארקל םהילוקיש לע העפשה
ברע איצוהש תודוקפה .םהלש תויטנתואב ןימאהו ,םיכמסמב ןייע תישיא
תלבגומו תינשמ הפקתה וז יכ ותנומא לע תועיבצמ ,עבש-ראב לע הפקתהה
,(בלאחב ןיידע בשיש) ןייהנקלפ ןופ לשרמה לש ויתוצעל דוגינב .דלבב
,היישנמ-לא קאריע רוזאב התנחש) 19-ה היזיווידב עבש-ראב תא רבגתל
סרק לע ךמס לשרמה .הזע רובגיתל סרק התוא דעיי ,(םויה לש תג-תירק
תלחתה רחאל םג .לועפל תישפוח די ול ןתנו ,תיזחב בצמה תא ריכמ אוהש
סופרוקה דקפמ יחווידל ןימאהל ובוריסב סרק דמע עבש-ראב לע הפקתמה
יטירבה חוכה תמצועל רשאב ,ריעה לע ןגהש ,ייב טמסיא ,יכרותה 3-ה
.תרובגת חלש אלו ריחמ לכב עבש-ראבב קיזחהל הוויצו ,וילע הלועה
ראשמ רתוי הבר החלצהל הכז ןגהצרניימ לנולוקה לש "לימרתה ליגרת"
םיטירבה ועציבש ,(תורקיו תוכבוסמ ,תובכרומ ןהיניב) תויתאנוהה תולועפ
חטשב יסאלקל םויה דע בשחנ ליגרתה .וז הכרעמב םהלש האנוהה תינכתב
.תורחא תומחלמבו היינשה םלועה תמחלמב םייוקיח רפסמל םגד שמיש םגו ,הז