עבש-ראב לע ברקה
עבש-ראב לע הפקתהה תינכת
Beer Sheva Combat
,ןימימ 60-ה היזיווידה םע ברעמ-םורדמ קותיר תפקתה ףוקתי 20-ה סופרוקה
םעו ,(םויה לש ןתנ הנחמל תיברעמ מ"ק 5-כ 325, ג"נ) 1070 העבג לע
ףסונ חוכ .עבש-ראב לחנל םורדמ םירוציבה לע ,לאמשמ 74-ה היזיווידה
,םיילגר םינוילטב 2-ב תורבגותמ םילמג תודגירב יתש םע ,(תימס חוכ)
לש םירצח ץוביקל תימורד ,תועבגה רוזאב) עבש-ראב לחנל ןופצמ חטבאי
דע תימס חוכל תיברעמ הכרענ 53-ה היזיווידה .ףוקתי אל ךא ,(םויה
חטבאלו ,הזע ןוויכל םיכרותה תגיסנ תא םוסחל היה הדיקפתו ,םראכ רוזא
סופרוקה תדותעב התיה 10-ה היזיווידה .20-ה סופרוקה לש ילאמשה ףגאה תא
."ירנמוי"ה תייזיוויד םג הסרפנ םש ,תיללכ הדותעכ (רושבה ןיע) הלאלשב
ידכ הרייעה תא שיבכל חרזממ ףוקתל ןנכות "בוכרה ירבדמה סופרוק"ה
.הלש םימה תוראב תסירה תא עונמלו ,םיפקותה תוסייגל םימ תקפסא חטבאל
'גולסעמ ,מ"ק 45-מ רתוי לש בוכר יליל עסמ תושעל וילע היה ךכ םשל
תייזיוויד לש תוכרעיהה תודוקנל דע ,(רכס לחנ) שאשימ ידאו ךרד הצולחו
ןיאווסיא רוזאב תילרטסואה הבוכרה היזיווידה לשו ,(רעורע) הרערעב ק"זנאה
תעבג) םנ'ע סאר דעו ,(םויה לש םיטבנל תימורד מ"ק 3-כ 385, ג"נ)
רעתסהל לטוה ק"זנאה תייזיוויד לע .(םויה לש עבש-ראב אלכל תימורד ,ןאצ
יטאקס-א לתו (עבש-לת) עבס-א לתב םייכרותה םיזחאמה תא שובכל ,ןימימ
ריעה תא ףוטשלו ,ןורבח שיבכ לע הגיסנה ריצ תא םוסחל ,(תקוש לת)
תילרטסואה היזיווידה .ילאמש הרזג לובג שמשמ דגסמה לדגמ רשאכ ,חרזמ-ןופצמ
,תירשפאה תוריהמב חרזמ-םורדמ הרייעה ךותל רודחל הכירצ התיה הבוכרה
.ןצוציפ תא עונמלו םימה תוראב תא סופתל ידכ
ודוקיפב הטישפ תגולפ אוהו ,יאמצע ןפואב לעפש ףסונ חוכ יכ ןייוצי
םיזא'גיח-םיברע םילמג יבכור 70 לע דקיפש ,במוקוינ .פ.ס לנולוק-טננטיול לש
הנופצ ,ןורבח שיבכב עוגפל התיה םתמישמו ,םייטירב סיאול ינעלקמו
םוסחל תוסנלו ,עבש-ראב ןוויכל הנדרתש תורובגת דירטהלו ,רשפאה לככ
.םילשוריו ןורבח ןוויכל ריעהמ בצמה ליח תגיסנ תא