Brittish Soldiers 20-ה סופרוקה תוברק
05.55 העשב החתפנ עבש-ראב לע הפקתהה
60-ה היזיווידה לש הירליטראה תזגפהב
םדוקש רחאל ,(325 ג"נ) 1070 הדוקנ לע
ךשמהכ ,הזע לע הזגפהה החתפנ ןכל
,ךימס קבא ןנע התלעה הזגפהה .היטהה
,םינחתותה יפוצ לש ןוניכה תיפצת תא שבישש
ןיתמהלו םשיא תא רוצנל וצלאנ םהו
.קבאה עקשיש דע ,העש יעבר-תשולשכ
השבכו 181-ה הדגירבה הרעתסה 07.45-ב
.דעיה תא תיסחי הלק תודגנתהב
םורדמ תודמעה לע שאב החיתפו ,הירליטראה םודיק רשפיא וז הדמע שוביכ
תחת הליחזב 74-ה היזיווידה ילייח ומדקתה ליבקמב .עבש-ראב ידאול
ליתה-תורדג תא ץורפל הדעונ תיטירבה הירליטראה .היירי תונוכמ לש הדבכ שא
העבג שוביכ .דיב וכתחנ תורדגהו ,הידיב הלע אל רבדה .הלא תודמעב
תודגנתהב הלקתנו דואמ תיטיא התיה םתומדקתה ךא ,םיטירבה תא דדוע 1070
ייוליג ךות ,םינודיכ תורעתסהב ברקה ערכוה םימייוסמ תומוקמב .הקזח
ךרעמה לכ לפנ 13.00-בו ,תינכתה יפל הלהנתה הפקתהה ךא .םימישרמ הרובג
.עבש-ראב ידאול םורדמ יכרותה
חוכ חטביאש תודמע ,ידאול ןופצמש תודמעה ןוויכל ץמאמה הנפוה תעכ
הפקתהה .םיחפוסמ םיילגר םינוילטב ינשו םילמגה תודגירב יתש םע תימס
תודגנתהב הלקתנ אלו ,הכישחה תדר םע 18.00, העשב הלחה הלא תודמע לע
19.00בו ,םהיתודמע תא ושטנ םיכרותה .תיתילכת אל םיפלצ שא טעמל ,שממ לש
.ידאול ןופצמש תודמעה םג ולפנ
אל הז חוכ .עבש-ראב לע ברקב םילגרה ליח דיקפת ותומלשב עצוב תאזב
וסנכנש םיסדנהמ טעמל .םישרפה לע לטוהש דיקפת ,ריעל הצירפב קלח לטנ
םויב סנכנ אל ,ריעב םימה תשר ןוקיתב לפטל רבוטקואב 31-ה לילב ריעל
.ריעל 20-ה סופרוקהמ לייח ףא הז