Australian Soldiers בוכרה ירבדמה רוטה תוברק
יחטשמ אצי "בוכרה ירבדמה סופרוק"ה
(תילרטסואה היזיווידה) הצולחב סוניכה
30-ב (ק"זנא תייזיוויד) 'גולסעבו
הדגירבה הליבוה 18.00 העשב .רבוטקואב
,ילילה עסמה תא ק"זנאה לש 2-ה הבוכרה
טרפ ,שממ לש םיבוכיע לכ אלל רבעש
בבוח-תמרל תיחרזמ) בייגשב יכרות לורטפל
תירקיעה הרדשה יצולחש ,(םויה לש
.וקליס
40-35 קחרמ ,הלילה תכשחב תולודג הכ תורדש ליבוהל םישרמ גשיה היה הז
.תולקת אלל , מ"ק
08.30-בו ,(רעורע תוראב) הרערע דע שאשימ ידאוב הכישמה 2-ה הדגירבה
,הלאמשל .יטאקס-לא הדעישכ ,םאמח ריבב היתודמעב הנכומ התיה רקובב
הדגירבהו תידנליז-וינה הדגירבה וכרענ ,קייקר-ובא םילאס ריב רוזאב
.(עבש-לת) עבס-א לת התיה ןתרטמ .היתובקעב 1-ה הבוכרה
(ןאצ תעבג) םנ'ע סארב תוריפחב רייסל םג לטוה 1-ה הבוכרה הדגירבה לע
.תוכרעיהה בלשב היזיווידה תודיחי תא חטבאלו ,ןיואווסיאבו
,(ק"זנאל החפוסש ,8-ה הבוכרה הדגירבה תוחפ) הבוכרה תילרטסואה היזיווידה
לומ ,ןמש תעבג) ןימסא ליאווטיא תרזגל רקוב תונפל 05.00-ב העיגה
ןיב רושיק היה הדועייש ,7-ה הבוכרה הדגירבה .(םויה לש בבוח תמר
.םנ'ע סאר ןוויכל הכישמה ,"בוכרה ירבדמה סופרוק"ל 20-ה סופרוקה
הלאמשמשכ הבצייתה 7-ה הדגירבהו ,העבגה השבכנ 09.00 העש תוביבסב
הדגירבה .4-ה הבוכרה הדגירבה הנימימו 20-ה סופרוקה לש ינמיה ףגאה
ירבדמה סופרוק"ה תדקפמ .ןיואווסיא תברקב תינויזיוויד הדותעב התיה 4-ה
העבג לע העש התואב ומקמתה ,ודקפמ (Chauvell) לבוש לרנגהו "בוכרה
לע ופיקשהו ,(םויה לש םיטבנ לומ ,םהרבא ףתכ) הנאז םשאח דיל ההובג
הדגירבה לש התורעתסה לעו ,התביבסו 1070 הדוקנ תא זיגפמה 20-ה סופרוקה
.(ןאצ תעבג) םנ'ע סאר לע 7-ה
Water at Bir-Aslugh תידנליז-וינה הדגירבה האצי 09.10 העשב
וניא לתה .(עבש-לת) עבס-א לת ןוויכל
לחנ לע בטיה שלוח ךא ,דחוימב הובג
תעקב לש ףושחה רושימה לעו עבש-ראב
ךומס קר .לתל ןופצמו םורדמ עבש-ראב
שאר .עקרק לפק ונשי ,וחרזממ ,לתל
ויתודימו ,תולולת ויתועלצ ,חוטש לתה
ןוילטב םקמתה לתה לע .'מ 350-x170כ
םידייוצמ םימחול 300-כ םע יכרות
המדקתה ןימימ .םיפקותה אובל םיניתממו בטיה םירפוחמ ,היירי תונוכמב
שיבכו (תקוש לת) יטאקס-א לת רבע לא םאמח-ריבמ 2-ה הבוכרה הדגירבה
ישרפ ידי-לע (םירתב ףתכ) ןופצב תועבגהמ םהילע התחינ הקזח שא .ןורבח
וצלאנ םה .ריעהמ ןכל םדוק המ ןמז וגוסנש ,תיכרותה 3-ה היזיווידה
הסחמ ירחא םודימעה ,םהיסוסמ ודרי לתה לא םברקתהבו ,הרהדב םדקתהל
חטבאל םש הראשנו לתה לע הדגירבה הטלתשה 13.00 העשב .לגרב ורעתסהו
.השק לושכמכ עבס-א לת הלגתה םייתניב .סופרוקה לש ינמיה ףגאה תא
ללגב לתהמ לימ יצחכ המלבנ הבוכרה תידנליז-וינה הדגירבה לש תומדקתהה
ליטה ,הזעה תודגנתהה ללגב .לגרב םדקתהל וצלאנ םישרפהו ,הדבכה שאה
לכ תא ליעפהו ברקל ויתודותע לכ תא ,הדגירבה דקפמ ,דווט'צ לרנגה
םיפושחה םידנליז-וינב תוריל םיכישממ םיכרותה דועב ,ותושרבש עויסה
תא חלש ,הרזע אל וז הלועפ םגש לבוש לרנגה הארשכ .םהב עוגפלו
םיסוטמ וגח הפקתהה ןמז לכ ךשמב .הרזעל 3-ה הבוכרה תילרטסואה הדגירבה
רקיעב ,םידנליז-וינל תודיבא ומרגש ,תוצצפ וליטהו ריוואב םיינמרג
.םיסוסה ןיב
עקרק לפק לע טלתשה דנלקוא טנמי'גר רשאכ ,14.40-ב ןמתסה ברקב הנפמה
.היירי תנוכמ םהלו תימדק הדמע ושייאש ,םיכרות 60-כ הבשו ,לתל תיחרזמ
ומדקתה היופיחבו ,ךומסה לתה דגנכ הייריה תנוכמ תא ונפיה םידנליז-וינה
ינפל דוע 15.00, העשב תיפוס םהידיב לפנש ,לתה רבעל דעצ רחא דעצ
םיכרות 70 דוע ובשינ לתה לע .הלועפל הסנכנ הבוכרה תילרטסואה הדגירבהש
,םידנליז-וינה ידיב לתה תליפנ םע דימ .תופסונ היירי תונוכמ יתשו
.םיינמרג םיסוטמ לש תיריווא הצצפהו תיכרות הזגפה וילע תוחנל הליחתה