ריעה שוביכו הבוכרה תורעתסהה
Charge 20-ה סופרוקה ילייח והש תע התוא לכ
רחאל ,ריעל ברעמ-םורדמ תועבגה לע
התיה העשה .םהיתומישמ תא ומילשהש
םוי ותואב העיקשה ןמז 15.30. רבכ
התוא ההשש ,יבנלא לרנגה 16.50. היה
,רקב-לאב 20-ה סופרוקה תדקפמב תע
אלו תויושחרתהה דקוממ קחורמ היה
,השקה ברקה תוחתפתהל אל עדומ היה
ק"זנאה תייזיוויד הרבעש הקיחשל אל
סופרוק"ה דקפמ ,לבוש לרנגה .הכישח םרט ריעל סנכיהל ףקותב ץחל אוה
ףתכ) הנאז םשאחב בשי אוה .םינמזה חולב רוגיפב היה ,"בוכרה ירבדמה
ותריחב הלפנ ףוסבל .ריעה שוביכ תמישמל רחבי חוכ הזיאב טבלתהו (םהרבא
,טנרג לרנג-רידגירבה לש ודוקיפב ,4-ה הבוכרה תילרטסואה הדגירבה לע
תעבג) םנ'ע סאר רוזאב השורפ התיה וז הדגירב .דעיה לא התברק ללגב
תא םשמ ושריג תע ,רקובה תועש זאמ (םויכ עבש-ראב אלכל תימורד ,ןאצ
.תותשל אל ךא ,לוכאלו חונל וקיפסה הישנאו היסוסו ,םיכרותה
רמאנ אל ךא ,הכישחה תדר ינפל ריעל סנכיהל התיה טנרג לביקש הדוקפה
היהש ןוכיסה ףא לע ,הבוכר תיתיזח תורעתסה עצבל טילחה טנרג .ךיא הב
יווק השולש ללכ הזךרעמ .רופח יכרות ךרעמ היה ולומ יכ ,ךכב ךורכ
הזמ הז 'מ 200-כ לש קחרמבו ,'מ 2,000-כ לש ךרואב םיליבקמ תוריפח
.םיכרות 1,000-כב שייואמו ,(םויה לש יונ-הוונו לשא תיב ןיב ךרעב)
ךא ,חותפ חטשב וז ןיעמ הפקתה לש תיאבצה הירוטסיהב םידקת היה אל
תילגר הלועפב דעיה לא עיגהל יוכיס םוש ול היה אל ריעהמ מ"ק 5 קחרממ
.דעומ דועב
Emek Sara ,ןימימ 4-ה טנמי'גרה תא שרפ אוה
טנמי'גרהו לאמשמ 8-ה טנמי'גרה תא
הלק הרהדב חתפו ,הדותעב רוחאמ 11-ה
הרש קמע) תויכרותה תוריפחה ןוויכל
לש הנבמב ומדקתה םישרפה .(םויה לש
,םינורדנקסא) םילג השולש טנמי'גר לכ ,םילג
'מ 300,(םישרפ 100-כ ןורדנקסא לכ
.בכורל בכור ןיב 'מ 5-כו ,לגל לג ןיב
ופלש ,ןושארה תוריפחה וקל םברקתהב
ופיחש ,תויטירב היירי תונוכמ שאב םירזענו םנורג אולמב םיגאוש םהשכ
ידאו לש רתובמה חטשה ףרח רמשנ תורעתסהה הנבמ .ילאמשה ףגאהמ םהילע
ועתפוה תוריפחב םיכרותה .הריהמה תומדקתהה ףרחו (עקב לחנ) בייגש
,םהלש הייריה תונוכמו םהיבור תונווכ תא דירוהל וקיפסה אלש דע ,ךכ-לכ
תוריפחה לעמ וגליד םינושארה םישרפה ילג .םיפקותה ישארל לעמ הפלח שאהו
רהטל ידכ םהיסוסמ ודרי ישילשהו ינשה םילגה .ריעה ךות לא וכישמהו
םינפ-לא-םינפ קבאמ להנתה הז בלשב .םיכרות וצרש ןיידעש ,תולעתה תא
הדגירבה תובקעב .םילרטסוא לש לודג רפסמ עגפנ ובו ,תוריפחה ךותב
.ץרחנ הלרוגש ריעה לע ורגסו 3-הו 1-ה תודגירבה ואב 4-ה
תשומחתו דויצ ,םיחתות תורדש םכרדב וגישה ,ריעה תא ופטשש םישרפה ילג
םהירוציבש וויקו ,הכישחה תוסחב עצבל םיכרותה וננכתש ,הגיסנל םירודס ויהש
.זא דע דמעמ וקיזחי חרזמב
םילרטסואה ינפל הלודג המוהמב םיכרותה וצופנ" :לווייו לש רואיתה יפל
םיחתות העשתו םיכרות 1,500-כ .יבשב וחקלנו ופקוה םבורו םירהודה
ידכ ךות וספתנ םבורו ,'בוכרה ירבדמה סופרוק'ה ידיב םוי ותוא ולפנ
."הירחאל דימו תורעתסהה

.םיעוצפ 32-ו םיגורה 32:תיסחי תולק ויה 4-ה הבוכרה הדגירבה תודיבא
.ריעל םורדמ תוריפחה רוהיטב םינפ-לא-םינפ ברקב ועגפנ םבור
הגיסנ תדוקפ ,עבש-ראבב 3-ה סופרוקה דקפמ ,ייב טמסיא ןתנ 16.00 העשב
םדוק רבכ התשע ןצוציפל תונכהה תאש ,תוראבה תסירה לע הרוהו תיללכ
.ברעממ ריעה לע הנגהש ,27-ה היזיווידל תחפוסמה הסדנהה תגולפ ןכל
סופרוקה דקפמ .ןופצמ תועבגה לא יתבר הסונמל הרהמ דע הכפה הגיסנה
.הטמ יניצקו םילייח לש הרובח םע לגרב טלמנ ומצע 3-ה
וסרהנ ריעב תוראבה 17 ךותמ .רתויב יקלח ןפואב העצוב תוראבה תסירה
תצרמנהו הריהמה הלועפל תודוה תאז .וקוזינ םייתש דועו ,דבלב םייתש
,עדונ השעמ רחאל .ריעה לא וצרפש ,טנרג לש הבוכרה הדגירבה ישרפ לש
.תוראבה ץוציפל תונכהל העירפה תיטירבה הירליטראה םגש
תורוקממ דומלל ןתינ ,התליפנ ינפל תונורחאה היתועשב ריעב השענה לע
תידדה תרוקיבו תועד יקוליח ראשה ןיב םיפשוחה ,םייכרותו םיינמרג
הלועפ ףתשל םהילע היה ןהב תועשב אקווד ,םינמרגה ןיבל םיכרותה ןיב
דקפמ ,ייב טמסיא לש ויחווידמ םלעתהש ,ןעטנ סרק דגנכ .קודה ןפואב
תא ללכש חוכ ,חרזממ הלועש חוכה תמצוע לע ,עבש-ראבב 3-ה סופרוקה
הלאש ותעד לע דמעו ,תילרטסואהו ק"זנאה - תובוכרה תויזיווידה יתש
ריעה ןמ תרדוסמ הגיסנ לש ןויער לכ ללש ןכלו ,דבלב תודגירב יתש ןה
היזיווידהמ תרובגת חולשלמ ענמנ םגו ,דעומ דועב הירהד רוזאב תוכרעיהו
.הלי'גנ לתב התנחש ,24-ה
,הבוכרה 3-ה היזיווידה תא ידמ םדקומ חלש יכ ,ןעטנ ייב טמסיא דגנכ
תחאב הכרעמל התוא חלש אלו ,ןופצמ תועבגה לא ,ריעב הדותעב התיהש
ודגנ ןעטנ .ברקה לוהינ ךרד לע תרוקיב וילע החתמנ ןכ ומכ .תורזגה
,תוחוכב טולשלו שחרתמה לע ףיקשהל ןתינ הנממ תיפצת תדוקנל אצי ולש
.ןופלטב ברקה תא להינ אלא
ללשו היירי תונוכמ ,םיחתות 6,םייכרות םייובש 419 ונמנ ברקה םותב
םיעוצפ 1010,םיגורה 136 ויה םיטירבה תודיבא .םיטירבה ידיב לפנש בר
.םירדענ 5-ו
(.E.E.F) "ירצמה חולשמה ליח" תומדקתהב בושח ךרד ןויצ היה עבש-ראב שוביכ
.קוחרה חווטל תיאבצה הבישחבו המחלמה תוחתפתהב ,תיחרזמה תיזחב
1918, ףרוחב 'תו'גועה יתש ןיב" ףסונ הנגה וק ומיקה םיכרותהש תורמל
,לארשי-ץרא תריזב יכרותה ךרעמה לש תיללכה תוררופתהה תליחת תא שוביכה למסמ
המוח היהש וק ,ןואפיק לש הנשל בורק ירחא ץרפנ ולש ימורדה הנגהה וקש
.תמייאמו הרוצב
תורישב היעטהה לש התובישח תרכהב וז הכרעממ הרשעתה תיאבצה הבישחה
וביצה ,םיטירבה ולעפ הב היופצ יתלבה תוריהמהו ןוויכה ,לקשמה .העתפהה
תומחלמבו תוכרעמב םידקת ויהו ,תיאבצה הירוטסיהב םישדח םיטרדנטס
.תואבה