הזעבו תימורדה הלפשב החלצהה לוצינ תוברק

ותינכת הכשמנ ,יכרותה וקב ילאמשה "חירב"ה התיהש,עבש-ראב תליפנ רחאל
יכרותה וקה תא קיחרהל התיה התרטמש תינכת ,יבנלא לרנגה לש תירוקמה
.הז וקב ינמיה יכרותה "חירב"ה - הזע דע ברעמל חרזממ