Grar הזע שוביכ

ינפל עבקנ אל הזע לע הפקתהה ךיראת
,עבש-ראב לע ברקה תואצות ועדונש
לרנגה לש ודוקיפב ,21-ה סופרוקה ךא
54-ה ,52-ה תויזיווידה םע ,ןיפלאב
דימ הזע תפיקתל ןכומ היה ,75-הו
.הדיקפה תלבק םע
המורדו החרזמ תוחוכ םימירזמ םיכרותה יכ םיחווידהו עבש-ראב תליפנ םע
תע התואב לעפש ,במוקינ חוכ טעמ אל ךכל םרת) םייטירבה תוחוכה דגנכ
םלוא .רבמבונב 2-ב הזע תא ףוקתל יבנלא טילחה ,(ןורבח-הירהד תרזגב
םידקהל טלחוה ,םיבזכאמ עבש-ראב בחרמב םימה תורוקמ יכ ררבוה רשאכ
.ובש םיינשל רבמבונב דחא ןיבש הלילב הפקתהב חותפלו
תנעשנה תוריפח תכרעמב ,ריעל תימורד מ"ק 3-2כ םיכורע ויה םיכרותה
תיטירבה הזגפההמ האצותכ ער יכב היה םירוציבה בצמ .תוילוח תועבג לע
תודמע .(עבש-ראב שוביכ לע החסהה תולועפמ קלח) רבוטקואב 27-מ הכשמנש
שייא ריעה תרזג תא .רתויב תודודר תולעתהו תוררופמ ויה לוחה יקש
.53-הו 3-ה תויזיווידה םע ,ייב תעפיר לש ודוקיפב ,22-ה סופרוקה
.הדותעב התיה 7-ה היזיווידה
54-ה היזיווידה השבכ ובו ,23.00 העשב רבמבונב 1-ב היה ןושארה בלשה
העשב רבמבונב 2-ב לחה ינשה בלשה ."היירטמה תעבג" ךרעמ תא תיטירבה
ןאסח 'חייש היה הזש בלשל יפוסה דעיה .ריעל םיה ןיבש העוצרב ,03.00
היונש םתמורתש ,םיקנט השיש םג ופתתשה הפקתהב .ולש תוריסה ןגעמו
לבא ,לית-תורדג תצירפבו שא חוכב םילגרל ועייס םה םנמא :תקולחמב
.העתפהה םרוג תא לרטינו הפקתהה ןוויכ תא ריגסה םהיעונמ שער
תומדקתהה תא ובכיע ,ריעה תואובמב העונתל תושקה תונוידב טווינ לש תויועט
החלצהב הפקתהה הרתכוה תאז תורמל ךא ,תורתוימ תודיבאל ומרגו תננכותמה
.ןאסח 'חייש - רתויב תקחורמה הרטמה הלפנ 06.30-בו ,תיקלח
םהידיב רבכ התיהש ,הזע לע תטלושה ראטנומ ילע תעבג לע םיטירבה ולע םשמ
יבצוממ וגוסנ םיכרותה .השוטנ האצמנ איהו ,ןכל םדוק םישדוח הנומש
.ריעה ןמו ץוחה
ינפב ומסח םישדוח העבשכ ךשמבש ,הירוציב תסיפת תא םילשה הזע שוביכ
.שדוקה ץראל הסינכה תא חולשמה ליח