Wounded עבש-ראבל ןופצמ תוברקה
לרנגה תא דמיל חטשה לש ףסונ דומיל
בושחש ,20-ה סופרוקה דקפמ ,דווט'צ
תינופצ תועבגה סכר לע הטילש חיטבהל
לע רקיעבו ,(בהל תועבג) עבש-ראבל
הזלו ,(לרוג תעבג) לאור'ג ליואט
הל לאמשמו ,םילמג תדגירב התצקוה
1-ב םשל וענ ןהו ,53-ה היזיווידה
.רבמבונב
הלעמב םישרפ תטישפ עצבל הנווכה תא םיטירבל סחיי ןייטשנסרק-ןופ סרק
תואובמב במוקוינ לש ותוחכונו הלא תועונתו ,םילשורי הכאוב ןורבח שיבכ
חלש ,חרזמב םויאה תא ,אופיא ,לכסל ידכ .הגאד ובלב וררוע ,ןורבח
םישרפה תייזיוויד םע דחיו ,10-ה היזיווידה תדותעמ הקזח תרובגת סרק
,רכינ חוכ זכור ,רבע לכל עבש-ראבמ וצופנש 27-ה היזיווידה ידירשו 3-ה
חוכ ענכנ רבמבונב 1-ב .(בהל דיל ףילח לת) הפליווח-לת ביבס ךרענש
תריזל ויה ותביבסו הפליווח-לת .םיכרותה יבשב לפנו יאנת אלל במוקינ
תופקתה ורבשנ וז רחא וזב .םיאבה םימיב תירזכאו םדמ הבוקע תושתכתה
7-ה הבוכרה הדגירבה התסינ רבמבונב 2-ב .ותביבסו לתה לע םיטירבה
הפדהנ רבמבונב 3-ב .הגוסנו הקזח תודגנתהב הלקתנ איה ,לתה תא סופתל
הבוכרה הדגירבב תרבגותמ ,(תישלווה) 53-ה היזיווידה לתה תולגרמל
.תרובגת ולביק םיכרותה םגש רחאל ,1-ה
סאר טלשמ לעו לתה תרזגב תוברקה וכשמנ וב 5-ב םגו רבמבונב 4-ב םג
הכפהש ,עבש-ראבמ קחרמה .החלצה אלל ךא ,(לתל תיחרזמ) ול ךומסה בקנ-א
לא התוא הרשקש ,תועבגב תשבושמה ךרדהו ,םיטירבה לש הקפסאה סיסבל
.תוסייגל ןוזמו תשומחת לש הרידס הקפסא תרבעה לע רתויב התשקה ,תיזחה
יתילכת הפקתה ברק לוהינ לע הדיבכהש ,םימה תייעב וז התיה לכמ רתוי ךא
םימב רוסחמה ללגב .ותביבסבו לתב םיכרותה לע ליעיו ףוצר ץחל םויקו
םראכלו עבש-ראבל רוזחלו וקהמ תאצל תופקותה תובוכרה תודגירבה וצלאנ
ןואמצ תא ריבגה ,םימי םתואב ררשש ןיסמחה םג .ןהיסוס תא תוקשהל ידכ
,םויל (רטיל 25-כ) ןולג 5-ל הלבגוה םיסוסל םימה תומכ .המהבהו םדאה
תושק עיפשה רבדהו ,חלגתהלו ץחרתהל םישנא לע רסאנ .שיאל תוימימ 2-ו
.םימחולה לש לרומה לע
Abu-Hof הצליא וקב תודיחיה לש תדמתמה הפולחתה
הפקתהה תא תוחדל ןוילעה דקפמה תא
,20-ה סופרוקה םע תבלושמה ,תערכמה
וק .רמבובנב 6-ל יכרותה לאמשה לע
לע ססבתה הז ףגאב יכרותה םירוציבה
ולאו ,חרזמל ברעממ םיטלשמ השימח
,רתויב טלושהו קזחה הריירוה לת :םה
לתו העירש-לת ,הקואק ,ידשור יכרעמ
ךרעמ רשיק םיטלשמה ןיב .הפליווח
בטיה טלושו ליתב ןגומ ,קומע תוריפח
.םיחותפ םיבחרמב שא תודש לע
הז תוריפח ךרעמ ףוקתי 20-ה סופרוקהש התיה תיטירבה הפקתהה תינכת
לע 74-ה היזיווידה טלתשת ןמזב-ובו ,ברעמ-ןופצ ןוויכל חרזמ-םורדמ
לע טלתשת 60-ה היזיווידה ;וילגרל דעו העירש-לתל חרזממ תוריפחה
.הריירוה לת לעו ידשור יכרעמ לע טלתשת 20-ה היזיווידהו ,הקואק יכרעמ
הלילב טלתשהל 60-הו 74-ה תוזיווידה תורומא ויה ,תולעתה רוהיט רמג םע
.םינודיכ תפקתהב העירש-לת לע
.תינכתה יפל המדקתהו 05.00 העשב 1917 רבמבונב 6-ב החתפנ הפקתהה
תינכתב בוכיע .הז רחא הזב םייכרותה םיזחאמה ולפנ ,ברעה תועש דע
םיכרותה לבא ,הכישחה תוסחב עצבתהל ןנכות ושוביכש ,העירש-לתב םרגנ
תונושל .הליסמל ךומסב ויהש םילודגה תשומחתה ינסחמ תא ותיצה םיגוסנה
לש תורשפא לכ וענמו ,בר קחרמל חטשה תא וריאה םיצוציפה יקזבהו שאה
דע תורעתסהה תא תוחדל ץלאנ ףקותה חוכה .העתפה םרוגכ הכישחה לוצינ
.לתה לע דחוימ ישוק אלל טלתשה זא קרו ,שאה תכיעד
,תיתוכלמה םילמגה תדגירבו 53ה היזיווידה וחילצה הפליווח לת תרזגב
תוברק ירחא ,םיכרותה תא שרגלו לתה לע טלתשהל ,ק"זנאה תיזיוויד עויסב
.תוינשקע דגנ תופקתהו םירמ
סופרוק"ה תיחנה ,בגנה רוזאב טטומתמה יכרותה ךרעמה לע תיפוסה הכמה תא
רמשמה תא הכיהו הנופצ העירש-לתמ ךישמה רבמבונב 8-בש ,"בוכרה ירבדמה
20-ה סופרוקה לש ותדקפמ םוקמ) 'גוהו הממ'ג רוזאב םיכרותה לש יפרועה
.(יכרותה