Australians at Ein Habsor לארשי-ץראב שוביכה עסמ
חולשמה ליח" לש ותאיצי ירחא יצחו הנש
ןיידע ,לארשי-ץראב ותמישמל "ירצמה
םנמא .הערכהמ ךרדה התיה דואמ הקוחר
םסחש ,עבש-ראבל הזע ןיב םירוציבה וק
,ץרפנ םישדוח העבשכ ותומדקתה תא
,תיזחה לכ ךרואל תגסל וצלאנ םיכרותהו
אל יבנלא לש םישתומה ויתוחוכ ךא
הזו ,יכרותה אבצה תא דימשהל וחילצה
.הגיסנ ידכ ךות ףסאמ תוברק להינ
הז רחא הזבו ,"תשלפ ףדרמ" חתפנ ,(המחור) הממ'גו 'גוה שוביכ ירחא
לחנ תנחת) ררס ידאו תמוצ ,(רנרב תעבגל הרדג ןיב) ר'עמ סכר ולפנ
.ופיו דול ,ןורטל ושבכנ רבמבונב 16-בו ,רזג לת ,(קרוש
ידכו ,הדוהי ירה ילגרל קזח יכרות הנגה וק לש תובצייתה עונמל ידכ
המואל דלומה גח תנתמכ םילשורי תא שיגהל" 'גרו'ג דיולל ותחטבהב דומעל
9-ב הענכנ וזו ,ריעה לע הפקתמב חותפל יבנלא לרנגה טילחה ,"תיטירבה
,לארשי-ץרא בחורל שדח הנגה וק בצייל וחילצה םיכרותה .1917 רבמצדב
ה'גוע לחנ) "תו'גועה יתש וק" הנוכ הז וק .ןדריה תעקבל דעו םיהמ
קיזחה הז וק .(בטיי לחנ אוה ,חרזמב ה'גוע לחנו ;ןוקריה אוה ,ברעמב
תולועפ וכרענ 1918 לש ץיקהו ביבאה ,ףרוחה ךשמב .םישדוח 9-כ דמעמ
תויזיווידהמ קלח .ויתסה תארקל חוכה שדחמ ןגרואו ,לבגומ ףקיהב תויפקתה
תודיחי יטירבה םימעה רבחמ וסיוג ןמוקמבו ,תפרצ תיזחל וחלשנ תוקיתווה
הדגירבה ןכו ,תונוש תויעוצקמ תודיחי ,תידוה הדיחי ןהיניב) תורחא
.המיחלה ךשמהל ןיכהלו ןמאל ,רישכהל ךירצ היהש תודיחי ,(תידוהיה
,(טאלס-או ןומע-תבר ביבס) ןדריל חרזממ תוטישפ יתש ושענ וז הפוקתב
וענכוש םיכרותהש ןוויכמ ,תיגטרטסא החלצה ךא םייטקט תונולשכ ויהש
.וז תורשפא לומ םחוכמ שילש וביצה םה ,חרזמב ףוקתל םיטירבה תמגמש
הדעונ איהו ,"ודיגמ תכרעמ" םשב העודי םיטירבה לש הלודגה הפקתמה
לא םיירקיע םיריצ 3-ב םיטירבה ומדקתה הז ברקב .1918 רסמטפסב 19-ל
וטלתשה םה .ןדריה תעקבמו (הרע) סומסומ ידאומ ,השנמ ירהמ :לאערזי קמע
רבמטפסב 25-בו ;ןאש-תיבו ןינ'ג ,הלופע ,תרצנ ,וכע ,הפיח :םיבושייה לע
תוברקבו םייכרותה בצמה תוליח תא םיקתנמ םהשכ ,הירבט תאו חמצ תא ושבכ
המלבנ אל הנופצ םיטירבה תומדקתה .םייובש יפלא םידכול םיריהמ העונת
,םיעוצפ ,הנופצ םיררגנו םיסבומ םיכרות ירוט ורגימ םה ךרדבו ,קשמד דע
וז רחא וזב הירחאו ,קשמד השבכנ 1918 רבוטקואב 1-ב .םילוחו םיבער
.קשמדל תינופצ מ"ק 320-כ) בלאחו סמוח ,ילופירט ,תורייב :םירעה
בלאחב םתחנ ,עבש-ראב שוביכ רחאל הנש קוידב ,1918 רבוטקואב 31-ב
"ירצמה חולשמה ליח" לש המחלמה עסמ וציק לא אב ותאו ,קשנה תתיבש םכסה
תיכרותה הסובתל .ןוכיתה-חרזמה תפמ תא ןיטולחל התנישש המחלמ ,(E.E.F.)
ודדועתה םה .ברעמה תיזחב המכסהה תונידמ ימחול לע םג תילרומ הכלשה התיה
םדה תזקהמו ןואפיקהמ וררועתהו ,חרזמב םהיתימע לש תשדוחמה הפונתהמ
ןוחצנה איבה רבד לש ופוסב .םינש עבראכ תכשמנה תוריפחה תמחלמב תינומהה
."הלודגה המחלמה" םויסלו תפרצ תיזחב הערכהל םג לארשי-ץרא תיזחב