םיבכרומ :החפשמ
,ינרוט­ונריא :הצופת רוזיא
יברע­ורהס
,םוסיג :יברע םש
םוצייק
רוביגב :םשה רוקמ
האר.סליכא עודיה ינוויה
.רולקלופה קלחב
,ןבומכ ,אב ןימה םש
ףדונה םיענה חירהמ
םינמשב ורוקמו ונממ
םייוצמה םיברה םיירתאה
.הז חמצב
.ינוויה רוביגה ,סליכא לש ומש לע ארקנ חמצה ­ רולקלופ
ובקעב עגפנ סליכא ,תינוויה היגולותימב תחא הדגא יפל
,דואמ ותוא הבהאש ,הבהאה תלא ,הטידורפא .לערומ ץחב
אפיר ,אפרנש רחאל .הז חמצ תרזעב ועצפ תא אפרל ול הצעי
.ומש לע יורק אוה זאמו חמצה תרזעב וילייח תא םג
סליכא לש ורומש ,תרפסמ תינוויה היגולותימב תרחא הדגא
תא ודמיל ,ןוריח היה ומשו ,סוס יצחו םדא יצח היהש.
זאמ .וב שמתשהל לחה אוהו חמצה לש תויאופרה תונוכתה
.סליכא לש ומש לע חמצה ארקנ
.חלה האופרה םס רמולכ ’,ןירתמס’ חמצה ארקנ דומלתב
םיאודבל תלמסמ ינוי שדוח ףוסב רבדמב הז חמצ תחירפ
תנוע ףוס תא תלמסמה ,המיכ םיבכוכה תצובק לש התיילע תא
ןבומ ןאכמו ,דואמ רמ חמצה לש ומעט .האונשה םיניסמחה
”.האליכאהמ הרמ הדירפה קר” :רמואה יברעה םגתפה

ידי­לע םוח תדרוהל הפורת ­ תיממעה האופרב םישומיש
יבאכל הפורת ,םימב תברועמ חמצה תיצמתב ףוגה תפיטש
,תוילכב לוח ,תוחרקתה ,ןתשה יכרד תוריצע ,בל יבאכ ,םיקרפ
תופורת תנכהל חמצב ושמתשה םיחאלפה .תחדק דגנו תרכס דגנ
תועובעבא דגנ ,םירוחט דגנ ,לוכיעה רופישל ,תברצ דגנ
.םייעמ יעלות דגנו םיעצפ יופיר ,םד יפטש תריצע ,רוק

,תוריצע דגנ תופורת תנכהל חמצב םישמתשמ יניסב םיאודבה
הפורת.הנתשה תלקהלו םייניע תקלד דגנ ,םיעצפ תפיטשל
’.הלעה ףלא האליכא’ ןימהמ םיניכמ וז
שיש בגנב םיחמצה לכל סחייתהל הרמוי םוש הז רמאמב ןיא
איה הנווכה .ילנויצנבנוק וא יממע יאופר שומיש םהל
רדס .ץול תורובב תומתלשהב םהילא ונסחייתהש םיחמצל קר
.יתבפלא אוה םיחמצה
,ושענש םישידח םירקחמב ­ תילנויצנבנוקה האופרב םישומיש
.תיתקלד­יטנא תוליעפ שי חמצב םיאצמנה םיירתאה םינמשלש אצמנ
וליפאו ,תילאיבורקימ­יטנא תוליעפ ,םוח תדרוהב םיליעי םה
.תינטרס­יטנא
תיתקלד­יטנאה תוליעפו םוחה תדרוהל םיארחאה םירמוחה
תילאיבורקימ­יטנא תוליעפ םהל שיש םירמוחה .ןלוזאומכהו ןלוזאה םה
.ןפרטיאוקססו םינוטקלכ והוזו ירתאה ןמשב םיאצמנ תינטרס­יטנאו
זוכיר תאלעהל םרוג תיתברעה האליכאה לש יוצימש אצמנ
העפשה םג שי הז יוצימל .םדה ץחל תדרוהלו םדב רכוסה
דיאולקלא חמצהמ דדוב ןכ ".הנתשה תעינמ" תיטרוידיטנא
.םד יפטש תריצעב ליעיה "ןיאליכא"

םישמשמ גוסב םיבר םינימו ,םשוב חמצ ­ םירחא םישומיש
ינש תיב ימיב .לשמל ’,ירציווש הת.’דחוימ הת תנכהל
ילע תיצמת.ןמז הברה דמעש שבע רשב יופירל חמצה שמיש
.שבעה רשבב ושחרש םיעלותה תא הגרה חמצה