...לידגהל ידכב הנומתה לע ץוחלל


םייקלס : החפשמ
,יברע­ורהס : הצופת רוזא
ינרוט­ונריא טעמ
םאר’גע : יברע םש
גוסה םש : םשה רוקמ
,הדבועה תא ןייצמ
חמצה לש ויפנעש

(Anbasis). ” סיסב רסח” אוה תיניטלב גוסה םש שוריפ ­ רולקלופ
תא ול ןתנ ימו ,חמצל הז םש ןתינ עודמ עדוי שיא ןיא
.םשה

,רועב דוריגל הפורתכ שמשמ ­ תיממעה האופרב םישומיש
",קורפי ילע לש הסיעב שארה תחירמ ידי­לע" הנרגימ יופירלו
ומכ .רועה ךוכירל תוחשמו ,ןתשה יכרדב תולחמ יופיר
,ןבומכ ,םיאודבה רקיעב,לארשי ייברע לצא אוצמל רשפא ןכ
קמוס ףיסוהל ידכ חמצה לש םילעה תסיעב תושמתשמ םישנהש
.םינפל

םינימבש אצמנ .ןיא ­ תילנויצנבנוקה האופרב םישומיש
דוחיבו ,םידיאולקלא לש בר רפסמ שי רבדמה קורפיל םיבורק
.םייעמ יעלות דגנ תנייוצמ הפורתכ עודיה ןיסבנא
",ןידירפיפו ןיאטב" םידיאולקלא ינש קר ואצמנ רבדמה קורפיב
.ןיטולחל יופיר תלוכי ירסח םהש

לצא.רבדמב תיב תויחל אופסמ חמצכ שמשמ ­ םירחא םישומיש
.הריעבל םג שמשמ םיאודבה