םיבכרומ : החפשמ
ינרוט­ונריא ברעמ : הצופת רוזא
הרירו’ע ’,חיש : יברע םש
ןתינ ירבעה םשה : םשה רוקמ
עיפומ.תורוקמה תובקעב הז חמצל
דומלתב .דומלתבו הנשמב ,ך”נתב
­ ימראה ומשב עיפומ אוה
"יניטלה" יעדמה םשה ’.אנדגא’
הלאה םש­לע אוה גוסה לש
דיצה תלא התיהש ,סימטרא
תא םדאל התליגו תינוויה
.הנעלה לש םייאופרה היתודוס

םשהש םינעוטה שי ןכ ומכ
םדא תינוויב ןייצמ יעדמה
החוכל זמר בוש ­ ןנערו אירב
.הנעלה לש לודגה יאופרה
ןייצל אב תיניטלב ןימה םש
עבצ שי םילעלש ,הדבועה תא
תא ךפוהש המ ,דחוימב ריהב
(herba-alba). ’ןבל בשע’ל חמצה
םשב חמצה הנוכמ תילגנאב
’ירבדמה םיעלותה ץע’
תאזו (desert wormwood),
שוריגב לודגה וחוכ םושמ
.םייעמ יעלות

הנעלב קוניתה לש ותטימ תא םיפטוע םיברעה ­ רולקלופ
.הבוט תואירבלו םימי תוכיראל הלוגסכ ,םימי 3 ךשמל

רתויב םיבושחה םיחמצה דחא והז ­ תיממעה האופרב םישומיש
הנעלה .ירקיעה חמצה ­ םיאודבה לצאו ,תיממעה האופרב
שמשמ הנעל הת .םייעמ יעלות דימשהל לגוסמה חמצכ תרכומ
,לועיש יופירל ,ףוגה קוזיחל ,תוררקתה דגנ הפורתכ םג
יופירל ,םישחנ תקחרהל ,הירטנזיד דגנ ,ערה ןיע תקחרהל
.םיבצעה תעגרהלו ,םד ישירק תסמהל ,בל יבאכ דגנ ,ןטב יבאכ
.ילושלש ץרכ דגנ דואמ ליעי
לצא רוזחמה ןוזיאל הפורתכ הנעלה השמיש םידחא תומוקמב
,לשמל םי תלחמ, תוליחב דגנ ,ןובאיתה תרבגהל ,השאה
הקודב הפורתכ הנעלה העיפומ םילבוקמה ירפסב .תבהצ דגנו
שבדב בברעל שי.לוחטבו דבכב תומיתסו תוסרומ יופירל
....םמוחמ שיגהלו
’.םייאופר’ םיכרצל רכשמ הקשמ הנעלהמ קיפהל וגהנ םודקה חרזמב
וליפאו ,םילגרב םיעצפ אפרל התלוכיב םג העודי הנעלה
הליעיכ םיאודבה ידי­לע תבשחנ.היצנטופמיא לש תויעב
.ארבגה חוכ תרבגהל רתויב
וערש םיזיע בלחמ הסייד וא. בלח םע בברועמ הנעלמ הת
תדרוהל יניסב םיאודבה לצא שמשמ .הנעל וב תחמוצש חטשב
תקלדו הזח יבאכ ,תוננטצהו תלזנ דגנ ,ןטב יבאכ דגנ ,םוח
לופיטה ­ םהיתולחמלו המישנה יכרדל רושקה לכב.תואיר
יניסב םיאודבה לצא .הנעלה ידא לש היצלהניא תרזעב אוה
.םייניע תוקלד יופירל רבדמה תנעל תשמשמ
תאזו ,יופירל תיממעה האופרב תושמשמ תונעלה לכ ,השעמל
תנעל :המגודל .ןהב שיש םיברה םיליעפה םירמוחה ללגב
איה םג תבשחנ ’זוגע­לא תביש’ תיברעב תארקנה ,תניסבאה
ברועמ הילעמ יושעה הת תייתש רשאכ ,בושח יאופר חמצל
חיטבא תליכא רחאל אבש ןורג ילוח אפרת ,לשמל ,ץמוחב
.העוקפה
’םידליה הארמ’ רפס יפלו ,הז חמצ עיפומ תילבקה האופרב םג
שבדב םיברועמ תניסבאה תנעל ימ ,הנחוא לאפר ברה לש
ירה ,הרפ לש הרמ םע םתוא םיבברעמ םאו ,הדינ םיררועמ
.אקווד םיינזואב םילוצלצ דגנ םיליעי דואמ םהש

םיירתאה םינמשלש עודי ­ תילנויצנבנוקה האופרב םישומיש
יכרד לש תולחמ דגנ םיליעי ןכא םהו ,יופיר תונוכת שי
םיירתא םינמש ואצמנ ןכ .םידאה לש היצלהניאב,המישנה
.ןינוטנס ירתאה ןמשה דוחיבו.םייעמ יעלות דגנ םיליעיה
.םידיאורטס תקפהל אצומ ירמוח תקפהל תשמשמ הנעלה

תחבשהלו ןוזמל בוט ןילבתכ תשמשמ הנעלה ­ םירחא םישומיש
.תוניבגה תיישעתב הרטמ התואל םגו ןבלה םעט