...לידגהל ידכב הנומתה לע ץוחלל

םיינשוש : החפשמ
ינוכית­םי חרזמ : הצופת רוזא
,ייוצ ,הקורב : יברע םש
,היווס ,יווסיא ,ליצנוע
יפאר ןאלצוב
ירבעה םשה : םשה רוקמ
םשב עיפומה חמצ םשכ אוה
.םיירבעה תורוקמב ההז
,יוגש הזה יוהיזהש הארנכ
םיזיעהש בותכ תורוקמב ןכש
וליאו ,תיריעה תא תולכוא
חמצהש םיעדוי ונא םויה
תיריעכ ונידי­לע ההוזמה
.םיזיעה ידי­לע לכאנ וניא
םג הז חמצ ארקנ רבעב
םושמ תאזו ­ הדשה תלבי
דגנ הפורת ונממ וקיפהש
.תולבי

ארקנש יפכ ’,ןוריע’ יברעה םשב ’תיריע’ םשה רוקמו ןכתי
שיו ,תלצבח םג חמצה ארקנ וניתורוקמב .ןונבלב הז חמצ
.תלצבח םודקה םשה תא רמשמ ןאלצוב יברעה םשהש םיבשוחה
’,בלחה­ץנ’ םשב הזה חמצה ארקנ תורוקמב םידחא תומוקמב
םידחא םירקוח .רחא חמצל הנווכהו תועט וזש הארנכ ךא
,רבוחמ :רמולכ ’,הרועמ’ הלימהמ אב ’תיריע’ םשהש ,םיבשוח
םיניכמ ויה תיריעה תועקפמש ללגב הארנכ רחבנ הז םש .קיבד
.קבד
,תינוויב תינח ½ "סולדופסא."תינח ושוריפ יעדמה םשה
תדדוחמ הרוצ שי םילעלש ,הדבועה תא שיגדהל אב אוהו
.תינח תייומד

,רפוסמ ,האיסידואב ,תינוויה היגולותימב ­ רולקלופ
חמצש ללגב תאזו ,םיתמה תומשנל טלקמ תנתונ תיריעהש
לואשבש םג רפסמ סורמוה .תורבקה­יתב תא תופיפצב הסיכ הז
רבעב .םירוביגה תוחור ופסאנ םהילע ,תויריע יחטשמ ויה
תריכמ" ’הקורב’ יברעה םשה .םיכלמ לכאמל םישרושה ושמיש
םימ תצק ’חירמ’ קר חמצהשכש ,העפותה בקע אוה "הדותה
.וילע תא איצומו םשגל הדות ריכמ אוה רבכו

ידי­לע. תבהצ יופירל תשמשמ ­ תיממעה האופרב םישומיש
תייתשו ,תיברע תינרגרג םע דחי םימב םישרושה תחתרה
לופיט ,רוע תולביו המזקא יופיר .הת לש הרוצב תחקרמה
ןתשה תוריצע תלקה ,ןטבב םיזאג תלקה ,תוחופנ םיילגרב
.תויווכ יופירו
תחת םימשש."העתרה יעצמאכ הז חמצ שמיש סוינילפ לצא
האמה לש הפוריאל םג עיגה הז ןויער .םישחנ דגנ "ןורזמה
,םישחנ תושכה דגנ הפורת םישרושהמ וקיפה םשו ­16,ה
.םיינזוא יבאכו תוסרומ יופיר
קתושמ רביאב שאב םייולק םישרוש םיפשפשמ םירצמב םיאודבה
הפורתכ חמצה שמיש סדירוקסויד לצא .קותישה לע רבגתהל ידכ
.תורעש תרישנ דגנ הקודב

,םידיזוקילג ואצמנ םישרושב ­ תילנויצנבנוקה האופרב םישומיש
שומיש אצמנ אל םויה דע ךא ,םינוניקרטנאו םידיאולקלא
.םהב דחוימ יאופר

הנשמב בותכש יפכ ,קבד םיניכמ םישרושהמ ­ םירחא םישומיש
הכירכל שמשמ היה קבדה "םידכה תא הב ןיחרומש תילביה"
.לוהוכלאלו םירמשל הסיסת רמוחכ םג ושמיש םישרושה .תורלדנסו
םע דחי" םישרושהמ .םישרושה םע םידב םיעבוצ םירצמב
םישרושהמ ’.תיריע םחל’ םיקיפמ "המדא­יחופת וא חמק
.םהלש םיריעצה םיבלשב םיליכא םהו הת םישוע