...לידגהל ידכב הנומתה לע ץוחלל

םייקלס : החפשמ
תוצראבו ,יברע­ורהס : הצופת רוזא
םיה יפוח ךרואל ןוכיתה­םיה
ףטק : יברע םש
עיפומ גוסה םש : םשה רוקמ
ונל רורבו ,בויא רפסב ך”נתב
הנשמב .הזה חמצל איה הנווכהש
.ףטק םשב חמצה ארקנ
Orack םג הז חמצ ארקנ תיניטלב
הביסה .בהז הלימהמ רזגנש םש ­
היה םייניבה ימיבש ,איה ךכל
תבהצל הפורתכ עודי הז חמצ
ןימה ".ןייב םיברועמ םיערז"
אוה יכ ’חפיק חולמ’ ארקנ
םיצופנה חולמה ינימ ןיבמ הובגה
.י”אב

,ו”ס ,ןישודיק תכסמ, תידוהיה תרוסמה יפל ­ רולקלופ
םנוזמ רוקמכ הזה חמצה תא ולכא שדקמה­תיב ינוב ,א”ע
.ירקיעה

,הזחב םיבאכ ,בל תויעב יופיר ­ תיממעה האופרב םישומיש
דגנ ",םידאב יופיר" םיקרפ יבאכ ,םיילגרה תוקצב יופיר
.ןאצב םייעמ יעלות תדמשהל שמשמ ,םיזאג
םישחנ קיחרהל ידכ חולמ לש ףנעב שמתשה ןומדקה םדאה
.ולש הרעמהמ םיברקעו

תלחמל ףיקע רשק ול שי .ןיא ­ תינרדומה האופרב םישומיש
חולמ ילע םנוזמב םילבקמ םניאש םינומספש רבתסמו ,תרכסה
,התלעה ימיכויבה ןונגנמה תקידב .םיתמו תרכסב םילוח
לש ןילוסניאה תא םיכפוהה ןגנמו םורכ שי חולמה ילעבש
.ליעפל ליעפ אל רמוחמ ןומספה

:תורוצ ינימ לכב.רבדמב ירקיע לכאמ חמצ ­ םירחא םישומיש
דואמ בושח הערמ חמצכ שמשמ ’.וכו ןילבת ,תוציצק ,ןוגיט
.םישבי םייתברע םיחטשבו רבדמב