םיינתפש : החפשמ
יתב.ינוכית םי : הצופת רוזא
םירוזאב םידחוימ לודיג
םיינרוט­ונריאה
אצ’ע ,הרומס : יברע םש
גוסה םש : םשה רוקמ
לש יוקיח אוה תירבעב
יברעה םשה .יניטלה םשה
אוהו ,םס הלימהמ אב
םיחמצה לכל יללכ םש
םתועצמאב לפטל ןתינש
םיינוציח םימוהיזב
.םייח­ילעב לש סראבו

.ןיא ­ רולקלופ

םיעצפב לופיטל םישמשמ םילעה ­ תיממעה האופרב םישומיש
,תוערצ ,םירובד תוציקע דגנ .ומהדזיש ששח שיש םיחותפ
םילעה ץימ ’.וחירי תנשוש’ לוחה בובז תוציקעו םיברקע
.םייניע תופיטכ שמשמ

.ןיא ­ תילנויצנבנוקה האופרב םישומיש

.ןיא ­ םירחא םישומיש