םיינשוש : החפשמ
יברע­ורהס : הצופת רוזא
,סאבסרב ,ןטוק : יברע םש
ןארפעז
תירבעב גוסה םש : םשה רוקמ
לכש ,הדבועה תא ןייצל אב
אקווד םיחרופ גוסב םינימה
ןייצמ ןימה םש .ויתסב
שי תעקפלש ,הדבועה תא
.התוא תופטועה תופילק
םש­לע ארקנ יעדמה םשה
םיה ףוחלש סיכלוק םוקמה
הלתש הדגאה יפל םש ,רוחשה
םיפיה תוומה יחרפ תא האדמ
.תינוותסה לש

ותבו ןוארק תא החצר האדמ תינוויה הדגאה יפל ­ רולקלופ
ץימב הגופס התיהש הנותח תלמש ותיבל החלשש ךכ ידי­לע
.דימ טעמכ ותמ ­ הלמשב םהינש ועגנשמו ,תינוותסה תעקפ
םהייח תא ומייס ותועצמאבש לערה היה הז סדירוסויד יפל
.םידבעה לש

רתויב הקיתעה הפורתה איה וז ­ תיממעה האופרב םישומיש
ןיציכלוק םיקיפמ תוינוותס ינימ לש תעקפהמ :שומישב ןיידעש
הפורתכ ליעיה ",קזח לער אוהו רחאמ"ינוציח שומישבש
רבכ תרכזומ וז הפורת Gout. םשב העודיה םיקרפ תקלדל
ידי­לע השענ הב שומישה .ס”הנפל ­16ה האמהמ סרבא סוריפפב
.תולוחה םיידיה לע םישרושו תועקפ לש תורשרש תרישק
םשב עודיה ןילבת םג םיניכמ תינוותס לש םינוש םיניממ
:תורקע םישנ לצא ןוירהל הלוגסכ ושמתשה ןארפעזב .ןארפעז
לש דגב הסימתב םיליבטמו םידרו ימב ןארפעז םיבברעמ
,םחרל הזה דבה תא סינכהל הילע תוגוודזהה ינפל .הרקעה
.רבעתת ךכו
הסימת תייתש" רכז ןבל הלוגסכ ןארפעזה שמיש ןכ ומכ
,היספליפא דגנ םג ליעי ןארפעז ".ןיי וא םימ םע ןילבתה לש
.דבכה תומיתס אפרמכ םג עודיו ,המטסא ,םידיגה ילוח
חוכ תרבגה לש תונוכת תעקפל םג תסחיימ תיממעה האופרה
.םיכשאל תעקפה תרוצב ןוימדה םושמ תאזו ,ארבגה

ףירח לער שי תעקפב ­ תילנויצנבנוקה האופרב םישומיש
לופיטב םויה םג שומיש שי הז לערל .ןיציכלוק םשב עודיה
םג שמשמ הז רמוח .םיקרוע תולחמבו תויטמואר תולחמב
המלש הקולח ענומ אוה ןכש ,תואלקחבו םייטנג םירקחמב
ינש ןיב םורק תריצי תענמנ ןיציכלוקה תעפשהב .םיאת לש
תוכרעמ יתש לעב דחא את תריצי איה האצותה .םיקלחתמה םיאת
.ידיאולפארטט אתל ךפוה ידיאולפיד את רמולכ םימוזומורכ
תויטנג תורוצ תריציב בושח רמוחל ןיציכלוקה ךפה ךכב
.יטנגה רקחמב םגו תואלקחב םג תושדח
ללגב תונוש תוריאממ תולחמל הפורתכ םג שמשמ ןיציכלוקה
.הימקואל דגנ רקיעב ליעי. םיאת לש תוקלחתה קיספהל ותלוכי
תקספה ,ימד לושלש תעפוהל תמרוג הליערה תעקפה תליכא
.המישנה זכרמ לש יוכידו תוילכה תלועפ

.ןיא ­ םירחא םישומיש