םייתבוכרא :החפשמ
ינוכית­םי :הצופת רוזא
,הניינס :יברע םש
,הבייכרא ,הבייכור
טרגש ,זוגא­לא סריד
זוגא­לא
אוה ךימא :םשה רוקמ
לש תירבעב יוקיח
ןתינ םשה.יניטלה םשה
הנבש ,ןמרתלא ידי­לע
".ךירכ" לקשמ יפל ותוא
תיניטלבו תירבעב ןימה םש
הדבועה תא שיגדמ
.םיינצוק תוריפהש

:םישנ לצא יפוי ילופיטל שמשמ ­ תיממעה האופרב םישומיש
ומכ .םינפה תא םיחרומ לבקתמש חתרמבו םילעה תא םיחיתרמ
קוזיחלו םייעמה לש הניקת תוליעפל הפורתכ הז חמצ שמשמ ןכ
.השלוחמו םד רסוחמ םילבוסה םילוח

.ןיא ­ תילנויצנבנוקה האופרב םישומיש

יוצר. לכאמל םישמשמ םילעהו ריעצה שרושה ­ םירחא םישומיש
.לשובמ לוכאל

ךכ בקעו ,ץווכתמ שרוש אוה ידופישה שרושה ­ היגולויב
תוריפה .םייתמדא­תת םה םינותחתה תוריפהו םינותחתה םיחרפה
.םייעקרק­תתה תוריפהמ ,אופיא ,םינוש םייעקרק­לעה