םיינרג : החפשמ
יברע­ורהס : הצופת רוזא
,ריימות : יברע םש
תרביא ,סילסב ,סבלב
זו’גע­לא
תופשה לכב : םשה רוקמ
םש­לע הז חמצ ארקנ
המודה ,ולש ילעה דומע
תינוויב.הדיסח לש רוקמל

.ןיא ­ רולקלופ

הרשומו שותכ הז חמצ לש שרוש ­ תיממעה האופרב םישומיש
.היספליפאה הליפנה תלחמל הפורתכ שמיש שבדב

.ןיא ­ תילנויצנבנוקה האופרב םישומיש

.לכאמל תשמשמ תעקפה ­ םירחא םישומיש