...לידגהל ידכב הנומתה לע ץוחלל


םייככוס : החפשמ
בגנל ימדנא : הצופת רוזא
,ךלכא ’,חלכ : יברע םש
ריבש
ירבעה םשה : םשה רוקמ
הרקמב יברעה םשה תא הקחמ
.הז
,הנשמב רבכ עיפומ הז םש
סחייתמ הארנכ אוה םש ךא
ישמל וא ,ישמ לש תלוספל
לש סוחיה .םיוסמ גוסמ
Ferula גוסל ’ךלכ’ םשה
השענו ,תירישעה האמהמ אוה
,ולונוד יאתבש אפורה ידי­לע
’תוחקרמה רפס’ב בתכש
.הלורפה אוה ךלכהש ולש

ריבעה סואתמורפש תרפסמ הקיתעה תינוויה הדגאה ­ רולקלופ
וכותש עודיש םושמש תאז ,ךלכ לש לועבג ךותב םדאל שאה תא
.בר ןמז ךשמבו טאל רועבל לוכי ןכא לועבגה לש
תופוקתמ האופר חמצכ עודי הז חמצ ­ תיממעה האופרב םישומיש
יומד לזונ והז .שרושב אצמנ אפרמה רמוחה .דואמ תומודק
וניתורוקמב ארקנ הז ףרש .ריוואה םע עגמב ףרשל השקתמה ,בלח
האופרב תשמשמ תיתלחה .םושה חירכ וחירו ’,תיתלח’ םשב
תלועפ זוריז ,םייעמה תלועפ קוזיחל הקודב הפורתכ תיממעה
תלועפ זוריזלו ,המטסא דגנ ,ןואכיד דגנ הפורת ,בלה
,השק הלערהל םורגל הלוכי תיתלח לש תזרפומ הנמ .הבשחמה
התיה ףרשה תקפה .לער אוה הז רמוח הובג ןונימב ןכש
רמוחה תא םיאיבמ ויה םשמ ,ןטסינגפאב רקיעב תלבוקמ
.ונרוזאל

םיזיעל ןכוסמ ךלכה ­ תילנויצנבנוקה האופרב םישומיש
רמוח םיליכמ םיחרפהו םיקוריה םילועבגהש עודי .םישבכלו
.םיירוע­תת םד יפטשל םרוגה יטנלגואוק­יטנא
רמוח רתוי ליכמ וניא ןכש ,ןכוסמ וניא שביה לועבגה
ךכ רחא דימ קינתו ךלכה לש ולועבגמ לכאתש השבכ .הז
ןתינ .םייחב ראשית איה וליאו ,םתומל םורגת ­ היאלט תא
תויומכ לש ידיימ ןתמ ידי­לע קר ועגפנש םיאלטה תא אפרל
.יעבט אצוממ K ןימטיו לש תולודג

םוקממ שא תרבעהל םילועבגב םישמתשמ ­ םירחא םישומיש
.םוקמל