םיינגוז : החפשמ
רקיעב : הצופת רוזא
םע.ינרוט­ונריאו יברע­ורהס
םג תובזעמל תורידח
.םירחא םירוזאב
,ןאלימרח : יברע םש
ל’גרח ,למרח
ירבעה םשה : םשה רוקמ
.דומלתהמ אב גוסה לש
ןימה לש יעדמה םשה
הזו.יברעה ומשמ חוקל
םשה תא ,הארנכ ,רמשמ
ןימ לש קיתעה ירושאה
תיניטלב גוסה םש .הז
,הדבועה תא ןייצל אב
.םגיפל המוד חמצהש

וחיר ללגב .ינועה למסכ הז חמצ בשחנ ןונבלב ­ רולקלופ
דומלתב .תוחורו םידש שוריגב ליעיה חמצכ ץראב בשחנ קזחה
.רבש םשב רבדמה תליתפל תועטב םיארוק

האופרב דואמ ץופנ חמצ והז ­ תיממעה האופרב םישומיש
םירמוח שי םיערזב :תואלפומ תונוכת ול תסחיימה ,תיממעה
חרזמב רבכ עודי היהש רבד ,תויזהל םימרוגה םייטוקרנ
הז חמצ שמיש ,ודוהב םגו ולוכ ןוכיתה חרזמב .קיתעה
דבוע הז םאו."תולק רתיב םחייתהל רומא לוטסמה"הבהא םסכ
?".םדאה לע םג דובעי אלש עודמ ­ םיזיעה םע
ךוכישל ,םיבצע תולחמל הפורתכ םיערזה םישמשמ ןכ ומכ
דגנ ,תלזנ דגנ ,הלפהל םרוגה רמוח ,םיעלות דגנ ,םיבאכ
.םילמג לצא הנתשה תמירגלו ,םירירש יבאכו םייניש יבאכ

וא ",ךומנ ןונימב םתוא םילכואש" םיערזב אוה שומישה
ןכ ומכ .םיערזה לש וא שרושה לש םידאה תחרה וא ,התב
,םייניש יבאכב לופיטל ,לוחט תולחמל הפורתכ רבשה שמשמ
תולחמו םירוחט ,רוע תולחמ ",תוסרומ" םילקנורפ יופיר
.רעישה ישרוש קזחמכ עודי רבשה .םייניע

,הליג ינרדומה רקחמה ­ תילנויצנבנוקה האופרב שומיש
:םהו,םיערזב םיאצמנה םידיאולקלא םה הז חמצב םיליעפה םירמוחהש
.לולמרה ,ןינגפ ,ןימרה ,ןילמרה
רמוחכ אצמנו ,תודבעמב הנורחאל קדבנ ןילמרה דיאולקלאה
.םיבצעו חומ תולחמל הפורתכ שמשל יושעש
ןימרה דיאולקלאב םיצאנה ושמתשה היינשה םלועה תמחלמב
הרכהה ףס תא דירומה יטוקרנ רמוח והז ןכש ’,תמא םס’כ
לע הליקמ העפשה שי ןימרהל .םייובשה רוקחית לע לקמו
תוליעפ םגש םירמוא שיו ,ןוסניקרפ תלחמ לש תותיוועה
.םימיוסמ םירקמב תינטרס­יטנא
לע העיגרמ העפשה וללה םידיאולקלאל שי ךומנ ןונימב
תכרעמ תא םיאכדמ םה הובג ןונימב וליאו ,םיבצעה תכרעמ
.םינינאט םג חמצב שי םידיאולקלאה דבלמ .תיזכרמה םיבצעה
םילוכי םג םה ,תויזה תמירג דבלמו ,םיליער םה ולא םירמוח
.קותישו תויוצווכתה ומכ הלערה ינמיסל םורגל

",יכרות םודא" עבצ רבעב וקיפה םיערזהמ ­ םירחא םישומיש
ללגב הייערל דימע רבשה .םיחיטשו םישוברת תעיבצל שמישש
םילועבגה .וב תועגונ ןניא םיזיעהו ,ובש לערה ירמוח
.םירומח ידי­לע םילכאנ םישביה