םייתלא : החפשמ
ינרוט­ונריא :הצופת רוזיא
םטוב : יברע םש
גוסה םש : םשה רוקמ
רחאמ הארנכ ןתינ
שמיש ארקמה ימיבו
,לאכ ומצע חמצה
ןחלופ םוקמכ וא
םש .םירחא םילאל
"תיטנלטא .א" ןימה
יררה םש­לע אוה
,רי’גלאבש סלטאה
הז חמצ ראות םש
ידי­לע הנושארל
ןייטנופ­הד יאנטובה
1800. תנשב

.קנע ידמימלו גלפומ ליגל עיגהל לוכיה ץע והז ­ רולקלופ
םילילאה ןחלופ םייקתה ויתחתש ץעה היה הזש םיבשוחה שי ןכל
.הרות ירפסל תוכירכ תריציל ושמיש םיעזגה .ארקמה ןמזב
.תרוטק םג םיקיפמ הז ץעמ

העיגפ רחאל עזגהמ ףטונה ףרשה ­ תיממעה האופרב םישומיש
.םיעצפ יוטיחל שמשמ וב

םייאופר םישומיש ואצמנ אל ­ תילנויצנבנוקה האופרב םישומיש
םורגל םילוכיה םינינאט שי תוריפבש עודי ךא ,הז חמצב
.תוריצעו תואקה ,הליחב ,םינובלח תשירק :הינמיסש ,הלערהל
םישנאו ,הנושאר הגרדממ ינגרלא חמצכ הז חמצ עודי ןכ
.ותקבאל םישיגר םיבר

םיערזב.ןובסלו רואמל ןמש וקיפה תוריפהמ ­ םירחא םישומיש
.ןמוש 60% כ שי
רבעב .הכלה תיישעתו תואקסרובה תיישעתל םישמתשמ םילעב
השקה הצעהמ .הסיעלל קיטסמ ץעה לש ףרשהמ םיקיפמ ויה
הנכה תא הווהמ אוה .םילכל תוידי םיקיפמ ויה חמצה לש
ללגב ",תיתימאה הלאה"יבלח קוטסיפה תבכרהל רתויב הבוטה
.שבוי יאנתלו תודוטמנל הלודגה ותודימע

רובעי םא קר םצעבו ,בר ישוקב טבונ ערזה ­ היגולויב
הדבעמ יאנתב .טובנל לכוי ללכב אוה םירופיצ תביקב ערזה
הצמוחב העש יצחל םתוא ורשי םא קר םיטבונ םיערזהש ,אצמנ
תופוכת ףקתנ ץעה .חור ידי­לע הקבאהה.תזכורמ תינתירפוג
.םיצפעה תמינכ ידי­לע םימרגנ םלוככ םבורש ,םיצפע ידי­לע