םייככוס : החפשמ
יברע­ורהס חרזמ : הצופת רוזא
,חוצק ,קוקז : יברע םש
לב’ג­לא­תבש
ירבעה םשה : םשה רוקמ
וליאו ,יברעה םשהמ רזגנ
גוסה לש יעדמה םשה
ןייצל אב "סותנרוטיפ"
תפטעמה ילעש ,הדבועה תא
םייככוסל םיוושמ (pitron)
anthos. םיחרפ תרוצ

.ןיא ­ רולקלופ

ןטב יבאכ דגנ הפורתכ שמשמ ­ תיממעה האופרב םישומיש
דוחיב"תסווה תרדסה ,םידלי לצא םוחה תדרוהל ,םייעמ יעלותו
תופייע דגנ הפורת ..."ונמזב עיגמ ונניאו םואתפ קיספה םא
ענומה רמוחכ חוזקה שמשמ ןכ ומכ .ןתשמ רמוחכו תינורכ
רמוחכו ,הבלח תחפש הקינמ השאל הפורת ,הפהמ ער חיר
תייתש לש ךרדב ,ללכ ךרדב ,אוה שומישה .ןובאית רסוח דגנ
.םילעה תסיעל לש ךרדב וא ,חמצה ילעמ ןכוהש הת

.ןיא ­ תילנויצנבנוקה האופרב םישומיש

תיישעתלו ,הת תנכהל ,קרמה לוביתל שמשמ ­ םירחא םישומיש
.םייתיב םיאטאטמ
.ירלס וא ספרכ לש חיר חמצל