...לידגהל ידכב הנומתה לע ץוחלל

םייתבוכרא : החפשמ
,ינוכית­םי : הצופת רוזא
ינרוט­ונריא
,יאער­לא­תאצאע : יברע םש
,הב’דוג ,רינ­לא­רסקומ
.טאבאטב ליא ,האונרב
תיבוכרא : םשה רוקמ
.ךרב ­ השוריפ תירבעב
יניטלה םשה שוריפ םג הז
.הז גוסל
הנבמה תא ןייצל אב םשה
.םיפנעה לש קורפה
תא ןייצמ ןימה םש
םיפנעה לש םנוימד
ויה םהב םיחל םיטבשל
תיבב םישנאה תא םיכמ
.ץחרמה

םושמ תאז ’.םיעורה בובא’ םשב םג הנשמב ארקנ ­ רולקלופ
.שדקמה­תיבב םייוולה ונגינ וב בובאל םימוד וילעש

תוריכע ½ דורי" טקרטק דגנ הפורת ­ תיממעה האופרב םישומיש
ותוא םישתוכש ,שרושהמ םיקיפמ הפורתה תא ".ןיעב השדעה
,ןטב יבאכ דגנ הפורת .העוגפה ןיעה תא םיחרומ הב הקבאל
תורקע דגנו ,ןואכיד ,סוקלוא ,הביק תולערה ,תברצ ,לושלש
וחתרוהש םימ טבמא ידי­לע אוה הז הרקמב לופיטה.םישנ לצא
תוריצע דגנ הפורתכ שמשמ ןכ ומכ .תיבוכרא לש םיפנע םהב
.םייניש יבאכ דגנו ןתשה יכרדב
תושכהל הפורתכ הז חמצ לש החשימב ושמתשה הקיתעה םירצמב
תעפות דגנ הבוט םיירטה םילעה תסיעל .םייסרא םישחנ לש
ונממ וניכהש הקבא השמיש םייניבה ימיב .תוענה םיינישה
.תולפה תמירגו םד יפטש תריצע ,תומקר ץוויכ,תרכסל הפורתכ

המטסא דגנ ",ןורג יבאכ תלקהל" רוגרגל שמיש תיבוכראה הת
הניגנאל הפורתכ םג וב םישמתשמ םיאודבה .םימומיד תריצעלו
,םישותכ תיבוכרא ישרושמ יושעה התב ושמתשה הז הרקמב.
.תבבוגמ הניבחרח םע דחי
ןיינעמ .האופרל םלועה לכב םישמשמ הז גוסב םידחא םינימ
,תינמיתהו תיפוריאה ,תיניסה תיממעה האופרבש ,ןייצל
תומוד תויאופר תורטמל תיבוכרא גוסל הנווכה.הז חמצ שמשמ
.דואמ

אוה חמצב ליעפה רמוחה ­ תילנויצנבנוקה האופרב םישומיש
תיבוכראב .ץווכמ םס הווהמה ’,ןועבד’ םשב עודיה רמוח
םידירומה םירמוח ואצמנ ,ץראב איה ףא הלדגה, םירופיצה
,תיליצילס הצמוח האצמנ ןכ .םיקרועה תא םיביחרמו םדה ץחל תא
תיאופרה התוליעפש ןכתיו ,ןיריפסאה לש בושח ביכרמ איהש
.הז רמוח ללגב רקיעב איה תיבוכראה לש

תקסהל םיפנעב ושמתשה הקיתעה םירצמב ­ םירחא םישומיש
ומכ שממ ,םילבח הז חמצ לש םיפנעהמ תושעל רשפא .םירונת
עבצה תא וקיפה ’םיעבצה תיבוכרא’ ןימהמ .ןנתמה יפנעמ
.יניס וגידניא