םיילשא : החפשמ
ימדנא : הצופת רוזא
יניסלו בגנל
’חלימ : יברע םש
ונוימד : םשה רוקמ
םילעהו םיפנעה תרוצל
.לשאה לש

.ןיא ­ רולקלופ

יניסב םיאודבל שמשמ ­ תיממעה האופרב םישומיש
.תדרגו םירירש יבאכ ,םירביא תוחיפנ ,לושלש דגנ הפורתכ

.ןיא ­ תילנויצנבנוקה האופרב םישומיש

.ןיא ­ םירחא םישומיש