...לידגהל ידכב הנומתה לע ץוחלל


םיינרפרפ : החפשמ
יברע­ורהס : הצופת רוזא
תולוח ירוזאל תורידח םע
ןוכיתה­םיב
םתר : יברע םש
ירבעה םשה : םשה רוקמ
יברעה םשה תא הקחמ
םיבשוחה הלאכ שי .יעדמהו
ןייצל אב ירבעה םשהש
’םתור’ חמצהש ,הדבועה תא
אלו דדונה לוחה תא
.עונל ול ןתונ

םירמוש םתור יפנעמ םייושעה םילחג ,הדגאה יפל ­ רולקלופ
יאודבה רזחמ דציכ רופיסה עודי .תוחפל הנש ךשמב םמוח לע
,םתורה יפנעב רשק השוע אוה ,בהאתמ אוה םא :ותרענ רחא
.רשקה תא ריתהל הילעש ירה ,ןכ םג וב הצור איה םאו

ךרוא היהי המ תדמלמ רשקה תרישקש ,הנומאה רתוי העודי
רהמ שבייתמ רשקה םא ­ םיכחמו םיפנעב רשק םישוע :ךייח
קורי רתונ רשקה םא ךא ,ריעצ תומתו ץרחנ ךלרוגש ירה ­
.םימי תוכיראל הכזתש ירה ­ בר ןמז ךשמב

םימב םיחתרומה םיפנעה ידאב ­ תיממעה האופרב םישומיש
דגנ ,םישנ לצא תורקע דגנכ ,בג יבאכל הפורתכ םישמתשמ
םיפנע .םוח תדרוהלו ,םייניע יבאכ דגנ ,םייפגב קותיש
.הביקה יוקינלו האקהל םישמשמ שבד םע םינוחטו םישבי
הובג ןונימב םהלש קסרב םישמתשמו ,םיליער תוריפה
.הלפה תמירגל
חמצ לש םישותכ םילע ושמיש ,םייניבה ימיב םידוהיה לצא
ןמזב םד ףדועל הקודב הפורתכ "ןבל ןייב םייורש" הז
דחי" םישותכה םילעה ושמיש ,הלבקה יפל .ישנה רוזחמה
,המישנ תולחמ ,םימותס םידירו דגנ העודי הפורתכ"שבד םע
.תיוועו קותיש

,םידיאולקלא וב ואצמנ ­ תילנויצנבנוקה האופרב םישומיש
.ןיאטרפסהו ןימאתרה םהש
,םיאת תקולחב בוכיעל םימרוג וללה םידיאולקלאה ינש
.םיריאממ םילודיג לע העפשה איהש וזיא םהל שיו ןכתיש ךכ

תודוכלמ םתורה ישרושמ םיניכמ םיאודבה ­ םירחא םישומיש
.תולגוחל תושימג