םייתבוכרא : החפשמ
ינרוט­ונריא ברעמ : הצופת רוזא
ןומהכ ,סאביר : יברע םש
ירבעה תומשה : םשה רוקמ
לש יוקיח םה יברעהו
.הז חמצ לש יסרפה םשה
תא ןייצמ יעדמה םשה
םינימל הז ןימ לש ותברק
יחמצכ םישמשמה ,םימוד
.הפוריאב תוברת

.ןיא ­ רולקלופ

,תואיר תקלדל הפורתכ שמשמ ­ תיממעה האופרב םישומיש
לושלש דגנ ,םיימינפ םד יפטש תריצעל ,תוילכב םינבא דגנ
,ם”במרה יפל .הביקה קוזיחלו המישנה תרדסהל ,רוע תוירטפו
.הלוחה דבכל יאדוובו אירבה דבכל בוט סבירה
תרבגהל הלוגסכו הפורתכ םישרוש התב םישמתשמ םיאודבה
וישרוש םיעודי ויה ,ןיסב הנש 6,000 ינפל רבכ .ארבגה חוכ
.םיאפרמכ סבירה לש

םילע תתל רוסאש עודי ­ תילנויצנבנוקה האופרב םישומיש
תילאסקואה הצמוחל םתושיגר ללגב ,םיקרפ תקלד ילוחל סביר לש
.עפשב וב תאצמנה

.הת תנכהלו לכאמ חמצכ שמשמ ­ םירחא םישומיש