םייתבוכרא : החפשמ
,ינרוט­ונריא : הצופת רוזא
יברע­ורהס
ץיצמח ,דמח : יברע םש
ירבעה םשה : םשה רוקמ
תיעמוחה הצמוחהמ עבונ
.וילעב היוצמה

ול ארק סוטסרפואית .הנערי םשב הנשמב ארקנ ­ רולקלופ
גוסהמ םיחמצ ילעמ יושעה קרמ לוכאל גוהנ תפרצב’.ןודפל’
.הזה

,ןטב יבאכ דגנ הפורתכ שמשמ ­ תיממעה האופרב םישומיש
דגנו םד רסוח לש תויעב ,רועב םימתכ דגנ ,ןאצב ןיחש
םוח םע תחדקו תבהצ דגנ הפורתכ םג בוט .תוילכב לוח
םיערזב וליאו ,לשלשמ רמוח שי םילעבש ןעט ם”במרה .הובג
.תוריצעל םרוגה רמוח שי

לוכאל רוסאש עודי ­ תילנויצנבנוקה האופרב םישומיש
טלסקוא לש םישיבג םילעב שי ןכש ,תולודג תויומכ ונממ
םורגלו ,לוכיעהו ןתשה יכרד תא טורשל םילוכיה ןדיסה
.ןתשב םדל

.תואקסרוב ירמוח ,הארנכ ,שי םישרושב ­ םירחא םישומיש