...לידגהל ידכב הנומתה לע ץוחלל

םיילשא : החפשמ
יברע­ורהס : הצופת רוזא
,אפרט ,לתא : יברע םש
לתנ
עיפומ לשא םשה : םשה רוקמ
ןייצמכ םיידוהיה תורוקמב
אקווד ואלו ,לודג ץע לכ
יפל .ומצע הזה ןימה
רוקמ ,ינועמש טוקלי
ישארב ללכב אוהה םשה
,הייתש ,הליכא :תובית
טוקליב .היוול וא, הניל
ללגבש ,רמאנ ינועמש
שמשמ ועזג ףקיהו ולדוג
םיעסונה תחונמל ץעה
ונממ ץעה הז .רבדמב
תא לארשי ינב ולביק
ףטפטמ אוהו ,רבדמב ןמה
­ לטהמ ,רקוב לכ םימ
דואמ בושח אוהש רבד

לודג םכחל למסכ הז ץע לש ומש שמשמ דומלתב ­ רולקלופ
,סיריסוא הלאל שדוקמ היה הקיתעה םירצמב ”.יברבר לשא” ­
היה הקיתע תיטפוקב .וידירש ואצמנ ןכא םינוערפה ירבקבו
’.רסא’ ­ םינוערפה תפשב וליאו ’יסוא’ ארקנ

,תיממעה האופרב דובכ לש םוקמ ץעל ­ תיממעה האופרב םישומיש
הלקהל לשאה ילעב םישמתשמ םיאודבה :תובר תולחמ אפרמ אוהו
עייסמ ,לשאה ילעמ ןכוהש ,התה .הדילה רחאל תדלויה לע
.הדילה רחאל םיבאכ ךוכישו םחרה יוקינ ,הילישה תדרוהל
םיניכ דגנ ליעי יעצמאכ שמשמ שרושהו הפילקה לש חתרמ
יבאכ ,םייניע תוקלדל הפורתכ לשאה שמיש ןכ ומכ .תוירטפו
הפה תריעפ ךכ­רחאו םימב םיערז וא םילע לושיב" םייניש
,ןטב יבאכ ,םילעהמ הקפוהש החשמ- המזקא ",םידאה לעמ
ץימ איה הפורתה" םיקרועב תומיתס תחיתפ ,םיקרפ יבאכ
".םישרושה לש
.םייסרא םישיבכע תכישנ דגנכ בוט חמצ וב האר ם”במרה
ףוחל לדגה ץעכ סוטסרפואיתו סדירוקסויד לצא רבכ רכזומ
םינומדק םיינווי םיאפור יפל .םיצפעל המוד וירפו תורהנ
דגנ ,הפ תולחמ ,םייניע תולחמל הפורתכ ץעה שמשמ ,הלא
םילעהמ ןכוהש יוקיש .תוער תויח לש תוכישנ דגנו ,םד תקירי
.לוחטה תולחמו םייניש יבאכ אפרמ"ןיי םע דחי"
יוקישכ הב םישמתשמו ,ןמשב השותכ הפילק םיבברעמ ודוהב
.רתויב קזח הבהא

.ןיא ­ תילנויצנבנוקה האופרב םישומיש

ץעה .םיפכוא תנכהל תשמשמ ץעה תפילק ­ םירחא םישומיש
.םינינאט לש הובגה זוכירה ללגב,בוט תואקסרוב רמוחכ שמשמ