םיינתפש : החפשמ
,ינוכית­םי : הצופת רוזא
ינרוט­ונריא ברעמ
תדעג ,הדע’ג : יברע םש
ןאיבוס­לא

םשה םוגרת : םשה רוקמ
.ירבע לילצל יברעה
,לתלותמה ­ תיברעב הדע’ג
.לסלוסמה
,הדבועל סחייתמ הז םש
חמצה לש םילעה ילושש

’ןוגרז’ םשב חמצה עודי םיידוהיה תורוקמב ­ רולקלופ
ךלמ לש ומשמ רזגנ יעדמה ומש ".הכוס ,ימלשורי דומלת"
.הז חמצ תרזעב הנושארל וילייח תא אפירש ,רקיוט היורט

וזה הדעגה העודי לכל תישאר ­ תיממעה האופרב םישומיש
םיאודבה .םידלי לש ןטב יבאכ יופירל תנייוצמ הפורתכ
דגנ הפורתכ הדעגה ץימב לובט דב םהידליל תתל םיגהונ
םג שמשמ הדעג ילע לש הת .הביק תולחמו םייעמ תויעב
דגנ ,םייסרא םייח­ילעב לש תושכהו תוכישנ דגנ הפורתכ
רוזחמה תרדסה ,דבכ תולחמ דגנ ,היספליפא דגנ ,לוחט תולחמ
םילעהמ ןכומה התה .תוננטצה דגנו שאר יבאכ דגנ ,השאה לצא
דואמ ליעי אוה ךא ,רכוס הברה ול ףיסוהל שיו םיעט וניא
ןמזב השלוח דגנ ,ןימה ירבאבו תוילכב תוקלד יופירל
ברועמהו שותכה חמצה .ןוירהה תליחתב תואקה דגנו תסווה
תעגרהו תוררקתה ,םישחנ לש תושכהל הפורתכ שמשמ תיז ןמשב
.תרומרמצ
חמצהו ,םישחנ תושכהל הפורתכ חמצה שמיש הקיתעה ןוויב
םישחנ לש הרידח תעינמל קודב יעצמאכ ,תיב לכב אצמנ ומצע
שבד םע םישביה םילעה םילכאנ ןמית ידוהי לצא .תיבל
םישמתשמ יניסב םיאודבה .הייארהו ןורכזה קוזיחל הלוגסכ
לועיש ,המטסא ,האקה ,לושלש ,ןטב יבאכ יופירל חמצב
.תוררקתהו

םינמשב רישע חמצה ­ תילנויצנבנוקה האופרב םישומיש
ןאכמ .םיקדייח ילטוק םירמוח םג ואצמנ םהב ,םיירתא
םירמוח םיליכמה םינימב רישע ולוכ גוסה .יוטיחב ותוליעי
תלוכיהו םהלש דחוימה חירה ןאכמו ,םיפידנ םייטמורא
.םהלש תייופירה

.ןיא ­ םירחא םישומיש