...לידגהל ידכב הנומתה לע ץוחלל


םייננתמ : החפשמ
,ינוכית­םי : הצופת רוזא
יברע­ורהס
ןאנתמ : יברע םש
’ןנתמ’ הלימה : םשה רוקמ
המ ­ ’ןתומ’ הלימהמ האב
חמצה תפילקמש ,ןייצל אבש
תורוגחל םילבח ןיכהל רשפא
ינבוארה .םיינתומה לע תואצמנה
’,ןרתי’ הז חמצל אורקל עיצה
ותפילקמ ושעש םילבחה ןכש
הלאכ שי .םירתיל םימוד ויה
תיברעה הלימהמ םשה תא םירזוגש
םילבחה :קזח השוריפש ’,ןייתמ’
יעדמה םשה .רתויב םיקזח ויה חמצה לש םיפנעה תפילקמ
ןנתמה."תינרוקה לש המש היהש ’,סומית’ םשהמ רזגנ גוסה לש
”,תיז” תיניטלב ושוריפ ןימה םש ".הז חמצל ותרוצב המוד
.םינטק םיתיז םיריכזמ ויתוריפש םושמ תאזו

םיתשלפה ידי­לע רוביגה ןושמש רשקנ תרוסמה יפל ­ רולקלופ
.ןנתממ ושענש םירתיב

תשמשמ חמצה ילע לש תיצמת ­ תיממעה האופרב םישומיש
תולחמ ,המישנ תולחמ יופירל ,םייעמ יעלות דגנ הפורתכ
יוקינלו םיעלות דגנ הבוט חמצה תקבא םג .תזזגו רוע
תוננטצה יופירל םיאודבה תא שמשמ ןנתמ יפנע לש רז .םייעמה
רזה תא םיניכמ :יופיר ןחלופ ןיעמ ,השעמל ,והז .זע לש
ןנתמה יפנעמ לכה.םירשק העבשב םיקזוחמה םילידג העבשמ
,רמולכ.תורוש 7 וב שיש רישב הלועפה תא םיוולמו ,ותפילקו
.זעה תא ןאכ הליצמש איה 7 רפסמה תשודק

.ןיא ­ תילנויצנבנוקה האופרב םישומיש

םימש :םיבובז תדוכלמכ םיאודבל שמשמ ­ םירחא םישומיש
ךותב הזכ רכוסמ ףנע םילותו םינטקה םיחרפה לע רכוס
םירכוסמה םיחרפל םיכשמנ םיבובזה םויה ךשמב .להואה
.הצוחה םיקרוזו הייבעב ףנעה תא םיפטוע הלילבו ,וללה
םירמוחה ללגב םגו ותפילקב םיקזחה םיביסה ללגב היערב דימע
.םהב תעגונ הניא זעהשו וב םייוצמה םיליערה
.תונמאל שמשמה דחוימ ריינ הפילקהמ םיניכמ םויכ