...לידגהל ידכב הנומתה לע ץוחלל

םיינשוש : החפשמ
רבדמבו בגנב : הצופת רוזא
הדוהי
ןיע ימזאו’ח : יברע םש
לאז’ע­לא ןרק ,סמש­לא
ירבעה םשה : םשה רוקמ
ותוינוגסס תא ןייצמ
יזעולה גוסה םש .חמצה לש
ותרוצש ,הדבועה תא ןייצמ
והשימל הריכזה חרפה לש
ןאברוטה לש ותרוצ תא
.יכרותה

חרפה רצונ דציכ תרפסמה הקיתע הדגא הנשי ­ רולקלופ
דרהרפ ומשו תודומח םלע .(?)הזעב יח תובר םינש ינפל :הזה
הבהא הבישה אלש ,תחא הפי הרענב בהאתה םלעה .דנהרפ וא
הרמ הכב םשו ,רבדמל ודבל םלעה אצי םחנתהל ידכ .וקיחל
לע ויתועמד ולפנשמ .ותבהאב הצפח הניאש ,ותבוהא לע
ןכל .ינועבצה לש םיפיה םיחרפה ורצונ ,החיחצה המדאה
םשב םג ...ןבומכ ,הזה םויה םצע דע הזעב ינועבצה ארקנ
.דנהרפ
.רוחש ינועבצ לודיג לש ןועגש דנלוהב היה ­17ה האמב
רלדנס קרו ,הזכש רוחש ינועבצ לדגל וסינ םישנא הברה
הרשפיאש ,תלאוגה החסונה תא אצמ םדרטסמאב ינעו ןכסמ
,ןתמו­אשמ ומיע להנל ואב ריעה יסנרפ .רוחש ינועבצ חתפל ול
הלא וכלהש ינפל .םינירולפ 1,500 לע ורשפתה ףוסבלו
ינועבצ רובעב ,ךומכש שפיט" :רלדנסל םהמ דחא רמא ,םתיבל
רלדנסה ".םינירולפ 10,000 וליפא לבקל לוכי תייה רוחש
בשחנ סרפב .ותמשנ תא חפנש דע ךכ­לכ שגרתה ,תאז עמשש
.הבהאה למסכ ינועבצה

תוחור שוריגל םישמשמ תוריפה ­ תיממעה האופרב םישומיש
.ןטבהמ תוער
.תואקהלו םילושלשל םימרוגה לער ירמוח שי תעקפבש עודי

.ןיא ­ תילנויצנבנוקה האופרב םישומיש

ןוגיט רחאל.לכאמל םיתיעל שמשמ לצבה ­ םירחא םישומיש
.םילערה לוטיבל לושיב וא