...לידגהל ידכב הנומתה לע ץוחלל


םיינשוש : החפשמ
ינוכית­םי : הצופת רוזא
,ראפ­לא­לצב : יברע םש
,ליסקא ,לוסנוא ,ןוערפ
.רייע­לא­ןיידא
בצחה םע ההוזמ : םשה רוקמ
.הנשמב עיפומה בוצחה וא
ול אב ומשש םירמואה שי
לצבה לש םוצעה וחוכמ
תועקרקב ךרד ול בוצחל
םילודג םיקמועלו תושק
דואמ השקש ,ךכ ידכ דע
.עקרקהמ לצבה תא איצוהל
,הדבועה תא ןייצמ יברעה ומש
תקפהל םישמתשמ לצבבש
םירבכע דגנ לער רמוח
.תיברעב "ראפ"

,םהלש תורבקה­יתבב ותוא לותשל םיגהונ םיברעה - רולקלופ
םנויקנו םנבול לע דיעמ אוה תיממעה הנומאה יפל ןכש
.םיתמה לש
וכילוי ןעמל תורבק­יתבב םתוא ולתשש ,תרמוא תרחא הסריג
,תידוהיה תרוסמה יפל .םיתמה לא םישנאה לש םהיתושקב תא
תולחנ תולובג תאו ץראה תולובג תא ותרזעב עשוהי םחת
).ארתב אבב ארמג( םיטבשה
אלמתמ וב םויב חרופ בצחהש ,םינימאמ םיברעה םימרוכה
יתמ שירע­לאב םיאודבה תא תדמלמ בצחה תחירפ .ןמש תיזה
הבהאה םוי למס םג אוה בצחה .םיפוחל םיוולשה ועיגי
ןיע' םשב חמצה ארקנ םינומדקה םירצמה לצא .באב ו"ט ­
אוה יכ ךכ ארקנ בצחה .שמשה לאל דגנתמה לאה ­ 'תיס
,למסמ אוהו ,הזוע אישב הניא רבכ שמשהש עגר ותואב חרופ
תיבש ,םירצמה ונימאה ןכ ומכ .ויתסה תליחת תא ,אופיא
.תוערה תוחורהמ רמשיי בצח וב שיש
אוה ןכש ,לייהוס'­א­דוע ולש תחרפתל םיארוק םיאודבה
".לייהוס" ­ תיברעב, סופונק בכוכה תיילע תא רשבמ
םירקחמבו ,חונ תביתב יבצל לכאמכ שמיש בצחהש ,בותכ שרדמב
לוכאל תלגוסמה תודיחיה תויחה תחאש ,אצמנ ןכא םישידח
­ squill Sea ­ ילגנאה ומש .יבצה איה ,בצחה ילע תא
םיברעה .חמצה לש םילעב האקה םרוג רמוח תוחכונ לע דמלמ
ותחירפ םא :םשג יוזיח יכרוצל בצחב םישמתשמ ץראה יבשות
לש עפש שי םא וא ,טסוגוא שדוח תישארב ,הנועב תמדקומ
םא ךא .אובל הדיתעה המושג הנשל ןמיס והז ­ החירפ
קודב ןמיס ­ החירפ טעמ שי הלילח וא ,תרחואמ החירפה
םשג יוזיח יכרוצל בצחב שומישה .תרוצב תנש היהתש אוה
.ורפסב תאז ריכזמ סוטרפואית רבכו ,רתויב םודק
,ייר­לא­ןאזימ אוה תיברעב בצחה לש ויתומשמ דחאש ,אופיא ,אלפ אל
.תוביטרה ינזאמ ­ ושוריפש

רתויב םיקיתעה םיחמצה דחא והז ­ תיממעה האופרב םישומיש
­15ה האמהמ סרבא סוריפפב רבכ רכזומו האופרב שמשמה
,תפקרקב םיעצפ יופירל תיממעה האופרב שמיש חמצה .ס"הנפל
יופירל ,םירוחט יופירל ,הרדשה דומעבו םילגרב םיבצע יבאכ
תא.תושרח דגנ ,םיקומע םיעצפו רוע תולחמ יופירל ,םירבש
םינמזמ ,עודי .בצחה לש לצבה ידלג תרזעב םיאפרמ הלא לכ
לועיש אפרמ ,הנתשה ריבגמה רמוח וב שיש חמצכ ,םימודק
.האיר תולחמו ינורכ

םיקיפמ תינרדומה האופרב ­ תילנויצנבנוקה האופרב םישומיש
.תואיר תקלדו לועיש ,המטסא יופירב םיליעיה םירמוח חמצהמ
.האקה יררועמו הנתשה יריבגמ םירמוח ונממ םיקיפמ ןכ ומכ
יופיר.בל תולחמ יופירל תופורת תקפהב אוה וב שומישה רקיע
.בצחב יוצמה ןירליקס דיזוקילגה תרזעב השענ בלה תולחמ
אפרמה רמוחה לש וזל המוד העפשה לעב אוה הז דיזוקילג
".סילטיגידה" תינובצעב אצמנו הלא תולחמ
תונמב ,חייכמ רמוח הווהמ דואמ תונטק תונמב ןירליקס
.הקיפס­יא לש םירקמב בלה תא קזחמה רמוח ­ רתוי תולודג
.קזחו ףירח לער הווהמ אוה רתוי דוע תולודג תונמב
תארקנו בצחה לצבמ תקפומה הפורת םג םירכומ תחקרמה יתבב
'האליצס סובלוב'
לער תקפהל לצבב םישמתשמ ןכ ומכ (Bulbus scillae).
.םירבכע דגנ
דגנ הבוט הפורת הווהמ שותכה לצבה לש תילהוכ תיצמת
םירקמב תינטרס­יטנא העפשה תאזה תיצמתל שי ןכו ,תובמא
.םימיוסמ

וגהנ המודקה הפוריאבו םודקה חרזמב ­ םירחא םישומיש
הנהי רוחיהש ידכ ,בצחה לצב ךותב הנאת ירוחי שירשהל
םיליפט דגנ רוחיה יוטיחל יעצמאכ ןכו ,לצבה ךותבש תוחלהמ
ששח ללגב ,ןבומכ ,ךכל ודגנתה ל"זח.םהינימל םיקדייחו
.םייאלכ
.ןירטסיניס ידירכסילופה רמוחה הווהמ בצחה לצבמ 30%
םימזינגרוא­ורקימ םע עגמב תולקב ססותו קרפתמ הז רמוח
.םיפירח תואקשמ רוצייל סיסבכ םג לצבה שמיש ןכלו ,םינוש