םיבכרומ : החפשמ
.ינוכית­םי חרזמ : הצופת רוזא
םינוחשה םירוזאל םג תרדוח
,הינמילס ,הליתכ : יברע םש
"תקבואמה" הריבוע ,הדיינח
הקחמ ירבעה םשה : םשה רוקמ
:טעמ העטמו יברעה םשה תא
תוריק לע העיפומ איה ןיא
יברעה םשה .ללכ "םילתכ"
לוכי הז חמצש זמרמ ’הליתכ’
­ ינשה םשה וליאו לוטקל
הב שיש זמרמ ­ ’הינמילס’
לש יעדמה םשה .ףירח לער
יאנטובה לש ומשמ רזגנ גוסה
ינפל י”אב רייסש ,סוימטרו
תיניטלב ןימה םש .הנש 200
חמצ לש ונוימד לע זמרל אב
iphionoides. הנויפיא ןימל הז

.ןיא ­ רולקלופ

קוזיחל תשמשמ הז חמצמ תיצמת ­ תיממעה האופרב םישומיש
.הבשחמהו חומה ,בלה
תגיפס ,לושלש ,תעפש ,םוח תדרוהל הפורתכ הז חמצ שמשמ ןכ
הפורתכ שמשמ חמצה ילעמ הת .וקורמ ידוהי לע לבוקמ.הלגומ
תיררהה הלתכה לש םילעב םיאודבה םישמתשמ יניסב .תחדקל
.ןטב יבאכו לושלש ,תעפש יופירל ,םתפשב ’הדיהניאה.’

תקפהל רבעב השמיש ­ תילנויצנבנוקה האופרב םישומיש
הרוכזה ’סקיו’ה תחשמ .תולק תויוננטצהו תלזנ דגנ החשמ
.וניניבש םיקיתוול
ךותב הלתכ לש םילע םישל וגהנ םיברעה ­ םירחא םישומיש
ומכ .חמקה תוישופיח תא לסחלו חירבהל ידכ חמק לש םיקש
ידכ ,םינאתלו םיבנעל תחתמ הלתכ ילע שורפל וגהנ ןכ
הבקרה תעינמל רבדה שמיש ןכ ומכ .ירפב גפסיי בוטה םחירש