םייתינעול : החפשמ
ינרוט­ונריא : הצופת רוזא
,ביד­א­ןאדא ,רורוע : יברע םש
היאמס
םשה שוריפ : םשה רוקמ
אוה תימראב ’אניצוב’
םיניכמ ויה וניתובא .רנ
תוליתפ םילעה לעש תורעשהמ
ארקנ .ןמש תורנ תקלדהל
.הביס התואמ ’דוד רנ’ םג
הובג תחרפת דומע- ותרוצ
הריכזה ,םיבוהצ םיחרפ לעב
ויהש תורנכ ,לודג רנ
.שדקמה­תיבב

רפהל תיגאמה םתלוכיב םיעודי ןיצובה ינימ לכ ­ רולקלופ
,רפוסמ תינוויה היגולותימב .ערה ןיע ינפמ ןגהלו םיפשכ
ינפל ןיצוב לש ףנע ססילויל ןתנ ירוקרמ לאהש ,לשמל
ססילוי תא ליצה ןיצובה .יקריק הפשכמה םע שגפיהל ךלהש
םינמזה לכב תופשכמה .תאזה הפשכמה לש הערה התעיגפמ
הנווכה.ןהלש הבהאה ייוקישל ןיצוב ילע תיצמת ףיסוהל וגהנ
’ר .ןוכיתה­םיה רוזאבו ןוויב םיצופנה ןיצובה ינימל
’אשידק אניצוב’ םשב רהוזה רפסב הנוכ יאחוי­רב ןועמש
.שודקה רואמה ­

וניא "רבדמה ןיצוב" הז ןימ ­ תיממעה האופרב םישומיש
דואמ עודי ןיצוב גוסה םלואו .תיממעה האופרב ללכ עיפומ
.םייניע תולחמב רושקש המ לכב דוחייבו ,תיממעה האופרב
יבחר לכב עודי היה לחוכב ברועמ "ןימ לכמ" ןיצוב רפא
.םייניעה תולחמ לכל הקודב הפורתכ לארשי­ץרא
,םיילגר יבאכ דגנ ,םיידיב דער דגנ הפורתכ שמיש ןכ ומ
םורגל תולוכי םילעה לע תורעשה .םירוחטו הירטנזיד דגנ
.ןושארה יברעה ומש ןאכמו,יקלח ןורוויעל
יבאכ ,שאר יבאכל הפורתכ הז גוסב םישמתשמ ויה ןוויב
.הביק תולחמו םיקרפ

,םינינופס חמצב ואצמנ ­ תילנויצנבנוקה האופרב םישומיש
.ירתא ןמש תובקעו םיגאליצומ

.גידל רבעב שמיש םיערזב יוצמה לערה ­ םירחא םישומיש