היפרגוילביב

תולוגסו תואופר. םידליה הארמ רפס" - ’ר הנחוא ברה .1
.םירפס חכ ­ םירפסה דירי תאצוה ",תולעותו תולודג
’חמוצהו יחה הידפולקיצנא’ - יללכ ךרוע. ’ע ,ןולא .2
.1982 ,ןוחטבה דרשמ תאצוה
,םיינטובה םינגה תאצוה ’,שדוחה חמצ’ - ’מ ,ימגא .3
.ביבא­לת תטיסרבינוא
’,םיאודבה לצא םיחמצ תומש’ - ’א ,ןינד ’,י ,ילייב .4
1­48. ’מע ’,1974,ה יאודבה ןויעה םוימ תומישר
’ז ידי­לע ראובמו ךורע ’האופר יבתכ’ - ’ש ,ולונוד .5
.ט”שת ,קוק ברה דסומ תאצוה ,רנטנומ
תאצוה ’,ןראפ לחנל ןופצמ בגנב חמוצה’ - ’א ,ןינד .6
.1977 ,וידחי תאצוהו םילעופ תירפס
’מע 1967, ’ץראו עבט’ ’,הלודגה תיריעה’ - ’א ,ןינד .7
.68­69
יחמצ רולקלופמ םיקרפ -חיר ונתנ םיאדודה’ - ’א ,ינפד .8
תטיסרבינוא ,ישומיש יעדמ רקחמל הרבחה תאצוה ’,לארשי
.הפיח טילטסג ,הפיח
הרבחה תאצוה ’,לכאמל םייואר רב יחמצ’ - ’א ,ינפד .9
.עבטה תנגהל
דרשמ תאצוה ’,תודגאו תולוגס ,םיחרפ’ - ’א ,ינפד .10
.1991 ,ןוחטבה
,םילשורי ,הנכ תאצוה ’,ילש םיחרפה רפס’ - ’א ,ינפד .11
.1989
תואנ תאצוה ’,לארשי תשרומב ץעו חיש’ - ’נ ,ינבוארה .12
.1984 ,םימודק
תאצוה ’,לארשי תשרומב ףונו עבט’ - ’נ ,ינבוארה .13
.1980 ,םימודק תואנ
תאצוה ’,לארשיב החלמ יחמצ’ - ’מ ,ימגא ’,י ,לזיו .14
הוונ 6, תיז ’חר ,ט”לשת ,מ”עב היגולוקאל רודמה
.הוקת­חתפ ,זוע
’,לארשיב לער יחמצ’ - ’נ ,ינימינב ’,ש ,ןהכ ’,י ,לזיו .15
.1977 ,היגולוקאל רודמה תאצוה
דרשמ תאצוה - ’ןורבח רה תורעמב םייח’ - ’י ,קוקבח .16
.ןוחטבה
.םיפשר תירפס ,ריבד תאצוה ’,אפרמ יחמצ’ - ’פ ,לט .17
.1965 ,הנבי תאצוה ’,תדלומב םיחמצ’ - ’י ,ןומרכ .18.
תדובע ’,רבדמ יחמצב הקבאהה לש היגולוקא’ - ’מ ,ולסכ .19
.םילשורי ,תירבעה הטיסרבינואה ,רוטקוד
םיאודבה לצא תואירבו הנייגיה ,האופר’ - ’ש ,יול .20
.עבטה תנגהל הרבחה תאצוה ’,יניס םורדב
תאצוה ’,הלבקה ימכח תואופרו תודוסי’ - ’ד ,גיטסול .21
.באז­ןב דוד
’,תירבעה הידפולקיצנאה’ - יללכ ךרוע, ’י ’,ץיבוביל .22
.ט”כשת ,תוידפולקיצנא תאצוהל הרבחה תאצוה
- ’י ,ןמדירפ ’,א ,ינפד ’,ז ,ביני ’,ד ’,ץיבלפ .23
עדמה דרשמ תאצוה ’,תופורתל רוקמכ רבה תייחמצ רקס’
.1985 ,םילשורי ,חותיפהו
’,לארשי­ץרא לש אפרמה יחמצ’ - ’ז ,ביני ’,ד ’,ץיבלפ .24
.1991 ,ןדומ­זומת תאצוה
.םעל ריבד םירפסה תאצוה ’,הנשמה יחמצ’ - ’א ,ןמדלפ .25
.1988 ,הדסמ תאצוה ’,יתבהא ץראב’ - ’ע ,זפ26.
יחמצ’ - ’א ,עדימש ’,א ,ןינד ’,ק ,ןח ’,ע ,ןמטילפ .27
.הדסמ תאצוה ’,תונומתב לארשי
,ב”ישת ,רבחמה תאצוה ’,םיחמצה רצוא’ - ’ב ,קיזי’צ .28
.1975
,םילשורי ,הנכ תאצוה ’,םיחמצ טוקלי’ - ’נ ,ליפסירק .29
.1985
אפרמה יחמצל הדש ךירדמ ­ אפרמ יחמצ’ - ’נ ,ליפסירק .30
.םילשורי ,הנכ תאצוה ’,לארשי­ץרא לש
םירפסה דירי ’,ם”במרה לש אפרמה יחמצ’ - ’נ ,ליפסירק .31
.1989 ,םירפס חכ ­