רקוב הדש תשרדמ

םידומיל תוינכת חותיפל הדיחיה
יתביבס ךוניחל האצוה תיב

תונרג לאגי:בתכ
יאנחט יש:ךרע
1994

© All Rights Reserved - Midreshet Sde-Boker 1996 רקוב הדש תשרדמ - תורומש תויוכזה לכ ©

המדקה

רואל תואצויה תורבוח לש הרדסב הנושאר הניה וז תרבוח
.ל"ז סורג תניע לש הרכזל
הכירדהו בגנה­רה הדש ס”יבב תלייח­הרומ התיה סורג תניע
סרוק תא הזכיר 1988 תנשב 1989. - 1986 םינשה ןיב וב
.םורדה רוזאב עבטה תנגהל הרבחה לש םיכירדמה

סורג תניע
16.8.68 ,ח"כשת ,בא ג"כב הדלונ
,הקירפאב לויט תעב םיכרד תנואתב התפסנ
3.5.90 ,ן"שת ,ןויס ’ו

ידמ םיכרענה תומלתשהה ימי תא םכסל וז הרדס לש התנווכ
.הרכזל ,הנש
,הווהבו רבעב עבטה תנגהל הרבחה יכירדמ םיפתתשמ תויומלתשהב
.םורד רוזאב הדש רפס­יתב לכמ
םיכרענ םהו,בגנה­רה הדש ס"יבב תרוסמל וכפה הלא םימי
.הז לעפמל םתכימת םיקינעמה ,םידידיו סורג תחפשמ תוסחב
לאגי לש ותכרדהב המיקתהש תומלתשהל םוכיס הווהמ וז תרבוח
,הז החצנה לעפמ םויקל היינשה הנשב ,ץול תורובב תונרג
1993. ביבא ,החירפה תנועב:םיקלח ינש תרבוחב
תונורקע ­ תיממעה האופרה לש הירוטסיהב קסוע ןושארה קלחה
םינושה םהישומישו ,רויסה חטשב ואצמנש םיחמצב שומישה
.ונימי דעו תישונאה הירוטסיהה רחשמ םדאה ידי­לע
תומלתשהה הקסע םהבש בגנה יחמצ רואית תא איבמ ינשה קלחה
םהישומישו ,םהב רושקה רולקלופה ,םהיתוחפשמ ,םהיתומש ­
.תילנויצנבנוקהו תיממעה האופרב

רפסה­תיבו הדש ס"יבב ךנחמו הרומ ,ךירדמ ­ תונרג לאגי,בתוכה
הז אשונב קסוע,רקוב­הדש תשרדמב יתביבס ךוניחל ןוכיתה
,ןיינעמו ןווגמ רמוח ונינפב איבמ,הנש ­20מ הלעמל רבכ ביבחתכ
.בגנב וילויטב עבט בבוחו ךירדמ לכ שמשל לוכיה

תוסחייתהלו תורעהל

midrasha@boker.org.il

םידומיל תוינכתל הדיחיה