:תיטסינלהה הפוקתב האופר יחמצ

םתשרומו ,םיבשעה תאופר םוחתב ונייטצה םינומדקה םינוויה
ימי לש הפוריא יאפור ­ םיאמורה לע העיפשה הז םוחתב
.םויה לש תינרדומה האופרה לע וליפאו ,םייניבה
תינרדומה האופרה יבאל בשחנ ס”הנפל 462­377 סטרקופיה
האופר יחמצ ­400כ לש המישר ריאשה אוה וירפסבו ,ללכב
.הזה םויה םצע דע האופרב םישמשמ םהמ ­200כש
תיממע האופרב םג םישמשמ וירפסב םירכזומה םיחמצהמ קלח
.הלא וירפסב ראית אוהש יפכ ןפואבו הרוצב שממ ­ םויה דע

,ס”הנפל תישילשה האמב יחש סטרפואית עודיה אפורה םק וירחא
תא רקח אוה .האופר יחמצב םג קסעש יאנטוב םצעב היהו
תודוא תוריקח’ לודגה ורפסו ,תונכשה תוצראהו ןווי יחמצ
יחמצ תודלותבו ,ללכב הקינטובב הבוח רפס הווהמ ’,םיחמצ
םויה םצע דע םימייקו םירירש וימשרממ קלח .טרפב האופרה
.הזה
האמב יחש סדירוקסויד היה םיינוויה םיאפורה לכמ םסרופמה
ןורינ לש וימיב,ימורה אבצב ןיצקכ תרישש ,ס”הנפל ­1ה
’,האופר ירמוח’ ­ Medica' Materia 'De לודגה ורפסב .רסיק
,ילרנימו ילמינא ,יחמצ רוקממ תופורת ­1,000כ ראתמ אוה
ןכיה תוארוה םג וללכנ רפסב .םינוש האופר יחמצ ­500כו
,ףוסיאה ןמז יתמ ,וללה האופרה ירמוח תא אוצמל רשפא
הלודג הצופתל הכז רפסה .םישמשמ םה תיאופר הרטמ הזיאלו
םיבשע תאופרב דוסיה רפסל היהו ,הרידא החלצהלו דואמ
.סנסנרה תפוקתל דע
יחמצ םוחתב הברה םיאמורה ושדיח אל ,םינוויל דוגינב
הירוטסיהה’ ול ארקש רפס םסרפ ןקזה סוינילפ .האופרה
.האופר יחמצ רפסמ םג עטוקמב ראתמ אוה ובו ’,עבטה לש

העפשה ול התיהו ,לודג אפורל בשחנ ,ס”הנפל ,131סונילג םג
רכינ קלח .ותומ רחאל םינש תואמ דוע האופרה םלוע לע הבר
לופיטל הטיש חתיפ םג אוהו ,תויחמצ תופורת ויה ויתופורתמ
האופרל םיארוק םויה דע .םינוש חמצ יקלח ןה תופורתה רשאכ
’.תינלג האופר’ םשב םינושה חמצה יקלח לע תססבתמה
הירפמיאה לש תימשרה תדל תורצנה תכיפהו תורצנה תוטשפתה
תורצנה ןכש ,ולוכ ברעמב האופרה תוחתפתה תא ומלב ,תימורה
אוה יופירה םג ןכלו ,םימשמ שנוע ןה תולחמהש הנימאה
.םדא ידי השעמ תופורת ידיב אלו םימש ידיב
תיעיבשה האמה ןיב רקיעב החרפ המודקה תיברעה האופרה
םיבתכמ תובר העפשוה וז האופר ­11.ה האמה ןיבל הריפסל
םירחוסה .ודוה וליפאו ןווי ,הימטופוסמ לש האופרהמו םיקיתע
,תיטוזקאהו תקחורמה ודוה םע עגמב ואבש הלא ויה םיברעה
םצע דע .תידוהה תיחמצה האופרה תוברת תא םג םשמ ואיבהו
םיאפורה לש וזה תיחמצה האופרה תונורקע םילבוקמ הזה םויה
הפוריא ,הקירפא­ןופצב םישנא יפלא תואמ לע םימודקה םיברעה
תורוסמה לכב םנמא השמתשה תאזה תיברעה האופרה .היסאו
תוצראב ואצמנש םישדח םיחמצ םג הפיסוה ךא ,הלעמל ורכזנש
ודירפה םייניבה ימיב .הלא תוצראב האופר יחמצכ ושמישו ברע
םלצא גוהנ היהו ,האופרהו תוחקורה עוצקמ ןיב םיברעה
ירמוח תא איבמש הז אוה חקורהו םשרמה תא םשור אפורהש
תוארוה יפל הפורתה תא םהמ חקורו ,םיחמצ רקיעב ,םלגה
.אפורה
980­1037, ,אניס­ןביא :םה רתויב םימסרופמה םיברעה םיאפורה
רפס­יתבב דוסי רפס ונמזב שמיש ,תיחמצה םג ,האופרה לע ורפסש
סונילג לש םהירפס לע ךמתסהש ,האופר רפס בתכ אוה .האופרל
רדסב רדוסמ ותויה ללגב רקיעב םסרפתהש ,סדירוקסוידו
תופשב תואופרהו םיחמצה תומש תא ןתנש ללגב ןכו ,יתבפלא
יתאוושה רקחב הלעמב ןושאר רזע ילכל ותוא ךפהש המ ­ תונוש
.האופר יחמצ יוהיז לש
,1134­1240, ם”במרה ,ןבומכ ,אוה דואמ עודי יברע אפור
רפס.’האופר ירפס רפסמ םסרפו ונמזב עודי אפור םג היהש
’.תואופרה תומש’ ’,תוומה ימס’ ’,תרצקה
תונוכת םהל סחיי ם”במרהש ,םיחמצ תואמ םיעיפומ הלא םירפסב
.תויאופר
הרצענ ןכלו ,האופרב תירצונה הנומאה הטלש םייניבה ימיב
וז האופר .טרפב םיחמצה תאופרו ,ללכב האופרה תוחתפתה
,םיחמצה תא םיריזנה ולדיג םש ,םירזנמב רקיעב הרמתשנ
םירפסב בותכה יפל תופורתה תא םהמ וקיפה ,םתוא ושביי
תויפוריאה תופשל םגרתל וגהנ םהש ,םיקיתעה םיימורהו םיינוויה
.תונושה
הפוריאב םיללח ינוילימ הליפהש ­ הרוחשה הפיגמה וליפא
איה .הלחמל םימרוגה רחא שופיחב שדח רקחמל האיבה אל ­
ידיחיה רבדה .תושונאה לע לאה לש וסעכל ןמיסכ הספתנ
םייטמורא םיחמצ לש םירז תולתל היה ,תושעל םישנאה וסינ ובש
רבודמה.הפיגמה תא סיני םחירש הווקתב ,םילוחה­יתבבו םיתבה יחתפב
.המודכו םידרו ,ענענ ,רימש ,ליצא רע לש םילעב
:םיינלוסה תחפשמ יחמצ לע שגד המש הפוקתה לש תיממעה האופרה
תויאופר תונוכת םהל שיש ,הנודהלבהו הרוטד ,ןורכיש ,םיאדוד
יחמצ םג םה הלא םיחמצ .םהב םידיאולקלאה תלוכת ללגב
הביסה וז .תיטונפיה­ןיעמ המדרתו תויזהל םימרוגו לער
תיגאמה האופרב ,רקיעב וז הפוקתב ,הלא םיחמצ ושמיש עודמ
תיירטפב םג השמתשה וז תיממע האופר .םהינימל רתס ינחלופבו
.ללכב האופרל רתויב הבושחה םתמורת התיה וזו ,טוגראה
םיבברעמ םאו ,םירחא םיינגדלו ןופישל תלפטנ וז הירטפ
.תינומה הלערהלו תויזהל םורגל הלוכי איה ןוזמב התוא
םויכ.םירחא םידיאולקלאו LSD רמוחה תא הליכמ איהש עודי םויה
האופרב תופורתכ­LSD,ל טרפ ,םירחאה םידיאולקלאה םישמשמ
אל םירירש יפרמ ,הדיל זוריזל תופורת.תילנויצנבנוקה
.תונרגימב לופיטו ,םיימינפ םד ילכ יצווכמ ,םיינוצר
הרות גיצהו ,סויסלצרפ םשב ירציווש אפור םק ­15ה האמב
’.תומיתחה תרות’ ­ Signatures of Doctrine ­ השדח תיאופר
םדאהש ידכ םיהולאה ידי­לע וארבנ םיחמצהש ,ןעט הז אפור
תמייוסמ הרוצ חמצ לכל הנתינ ןכל .יופירל םהב שמתשי
,רמולכ .אפרל רומא אוה התוא הלחמל וא רביאל םאתהב ­
םיחמצה תאופר ןיבל היסנכה לש התעד ןיב בליש הז אפור
,ולש ןויערה יפל .םינש תואמ רבכ תמייק התיהש ,תיממעה
תרוצב םיחמצו םילע ,וירחא םינש תואמ דוע הפוריאב טלשש
,תוילכ תולחמ ­ הילכ ייומד תוריפ ,בל תולחמ ואפרי בל
םיחרפ ,םד תולחמ יופירל ­ םינומיר ץימו םימודא םיחרפ
תלוגלוגל םימודה ,ךלמ יזוגא ,תבהצ יופירל ­ םיבוהצ
ילעב םיחמצ ,תוחרק יופירל ­ םיריעש םיחמצ ,שאר תולחמ ­
םיחמצ ,תוקינימ םישנ לצא בלח תריצי דודיעל ­ ןבל בלח
’...וכו ,םתוא םילכואה ימי תכראהל ­ םימי יכיראמ