יתונורקעו תיחמצ­תיממעה האופרה לש הירוטסיהה

רבכ גוהנ תונושמו תונוש תולחמ יופירל םיחמצב שומישה
ןויסנהמ הארנכ ,עדי ןומדקה םדאה .תישונאה הירוטסיהה רחשמ
שמתשהל דציכ ,םייח­ילעבב עבטב תולכתסהמו וייחב שכרש
.שמתשהל םיחמצ הזיאבו ,תולחמ יופירל םיחמצב
יכרוצל םיחמצב שומישה תא דמל ןומדקה םדאהש חינהל רשפא
םישמתשמ םיבר םייח­ילעבש עודי ןכש ,םייחה­ילעבמ האופר
שח ובלכ רשאכש ,עדוי דחא לכ .םהיתולחמ יופירל םיחמצב
םיבשע לוכאל ליחתמו לוכאל קיספמ אוה ,לשלשמ וא ונטבב
וז תונמדזהב לכוא אוה ללכ ךרדב .וכרדב םירקנה םינוש
.םיקורי םייתנש­דח םיחמצ
םייאופרה תועוצקמה דחא איה האופרה יחמצ ףוסיא תונמא
לודג לדבה היה אל הליחתבש רעשל שי .הירוטסיהב םימודקה
יכרוצל םיחמצ ףוסיא ןיבל לכאמ יכרוצל םיחמצ ףוסיא ןיב
יחמצ םדאה לש ונוזמ רקיע היה הליחתכלמש םושמ תאזו,יופיר
לובסל םדאה לחה הירוטסיהה רחשמ רבכש ןוויכמ םלוא.אליממ
ךרע תולגל לחה אוהש חינהל ריבסש ירה ,תונוש תולחממ
דואמ רהמ .הייעטו יוסינ לש ךרדב םינוש םיחמצב יאופר
ודמלש הלא ­ דבלב םימיוסמ םישנא לש םקוסיעל ןיינעה ךפה
.םירחאמ רתוי בוט וז הרות
היהו ,םינוש םייגאמ םיסקטבו םיפשכב םג קסע האופרה שיא
וקינעה ולא תולוגס .רתסנלו תוחורה םלועל בורק תויהל רומא
רבגתהל ויה םירומאש ,םיינומד תוחוכו ףדעומ דמעמ אפרמל
תוחורה לע העפשה לעב םג תויהל היה רומא הז שיא .תולחמ לע
.הלוחה לש ופוגל ושלפש תוערה
םיחמצה טוקיל השענ ,וללה לילאה יאפורל ליבקמב ,הליחתב
,םיאפורה ידי­לע ךכ­רחא .םישנה ידי­לע תופורתה תנכהו
תא ואיבהש ,האופר יחמצ טוקילל םיחמומ ידי­לע ףוסבלו
תופוקתב .תופורתה תא םהמ וניכהש ,םיאפורה לא וללה םיחמצה
.חקורה םג היה אפורה תומודקה
האופר יחמצב שומישל ,םויה דע האצמנש רתויב המודקה תודעה
.קריעב רדינש רפכב תוריפחב איה ,ןומדקה םדאה ידי­לע
לש םינקבא ידירש ואצמנ םינש 60,000 ינפלמ הרובק רתאב
לש ויה 7 ,םש ואצמנש םינימה תנומש ךותמ .רוזאהמ םיחמצ
,תיפוטנ ,האליכא:האופר יחמצכ הז רוזאב םיעודיה םיחמצ
.ןטיברשו רדרד ,ןויבס ,ןדכ
הפוקתב רבכש ,ךכ לע םיעיבצמ הלא םיאצממ םירקוחה תעדל
האופרה יחמצב שמתשהל דציכ עדי םדאל היה ךכ­לכ המודק
.שמתשהל םיחמצ הזיאבו
םידירש ואצמנ ,הנש 8,000 ינפלמ םירוגמ תומוקמב ,וקיסקמב
אפרמ חמצכו תויזהל םרוגה חמצכ שמשמש ,הטויפ סוטקקה לש
םיכתח לש םינוש םיגוסל הפורתכ םינאידניאל שמשמו שמיש.
.תיטויביטנא תוליעפ םג וב האצמנ ןורחאה ןמזב .םיעצפו
ויהש םיקש ,רתויו הנש 4,500 ינפל םירבקב ואצמנ ורפב
,הקירמא­םורד לכב םינאידניאה .הסיעלל ושמישש ,הקוק ילעל םידעוימ
סנכיהל ידכ הלא םילע סועלל וגהנ ,םידרפסה ינפל הפוקתב
.תויזה לש בצמל
רמולכ ,ס”הנפל ישילשה ףלאהמ םיקיתע די­יבתכ ואצמנ ןיסב
םישמשמה םיחמצ לש תומש תואמ םילולכ םהב ,הנש ­5,000כ ינפל
םיקיפמש ,דחוימ הת רכזומ ”םירפס”המ דחאב .האופר יחמצכ
דגנכ דואמ ליעי וניהש,גנאוה­המ םשב םילע רסח ספטמ חמצמ
תולחמ אפרמ הז התש ,רמאנ רפס ותואב .ןהינימל האיר תולחמ
.םוח דירומו םדה רוזחמ תא זרזמ ,םילועיש עיגרמ ,המישנ
וב אצמנ ,ןכאו .ןטיברשה אוה חמצהש ,םיעדוי ונא םויה
תויגרלא ,המטסא תולחמ דגנ דואמ ליעיה ,ןירדפאה רמוח
.תעפשו
ותרוצ ןיב רשקה תא םתעדל וליגש םינושארה םג םה םיניסה
םינוילעה ויקלח ,םתעד יפל :ולש יופירה תלוכי ןיבל חמצה לש
לועבגה.ףוגה לש םינוילעה םירביאה יופירל דימת םיבוט חמצה לש
יופירל שמיש שרושה וליאו ,ףוגה לש יעצמאה קלחה יופירל בוט
.םילגרה תולחמ
,הרבוח תיטביטה תופורתה תמישר ­ היפוקמרפה ןויפורתה
הליכמ איהו ,ומצעבו ודובכב אהדוב ידי­לע ,הדגאה יפל
:ןושלה וזב בותכ התישארב .האופרב םישמשמה םיחמצ יגוס תואמ
ירמוח שפחמה אפורכ עבטב ןנובתנ םא .האופרל הפי עבטב לכה”
”.תופורת לש םלועב םייח ונאש חכווינ ,האופר
.ס”הנפל 1,500 תנשמ רבכ תיממע האופר לש תורוסמ ויה ודוהב
,הפ­לעבש הרותכ ונבל באמ הלא תורוסמ ורבע בר ןמז ךשמב
התיה ודוה Vedas. תוארקנה ,תושודקה תומאופב ובתכנש דע
,תירצמה תוברתה לע רקיעבו ,תובר תויוברת לע העפשה רוקמ
םירצמה .חתופמ עדמ תגרדל האופר יחמצב שומישה תא החתיפש
תאזה תיאופרה תוברתה לכ הרדח םכרדו ,םינוויה לע ועיפשה
.תיפוריאה תיממעה האופרה לא
היפלווארה אוה ,המרת תידוהה האופרהש ,רתויב בושחה חמצה
תושכה דגנכ הפורת שמיש הנש ­4,000כ ךשמבש ",שחנה שרוש"
ורשיק תעד ילבש ןיינעמ.היספליפאו תוישפנ תוערפה ,םישחנ
םויהש המ ­ םיבצעה תכרעמ לע תועפשהל םישחנה סרא תא ודוהב
היפלוורה חמצמ םיקיפמ םויה .רשאל עדוי ןכא ינרדומה עדמה
עיגרמ רמוחכ תינרדומה האופרב שמשמה ,ןירפסר םשב רמוח
.הובג םד ץחל דירומו
תובר תוריפחבו ,האופרה עדמ חרפ ,רושאבו רמושב ,לבבב םג
תוקסועה תומישר םהילעו םיבר רמיח תוחול ואצמנ הלא תומוקמב
1728 םימסרופמה יברומח יקוח ץבוקב וליפא .םיחמצ תאופרב
היסכ :האופר יחמצכ םירכזומה םיחמצ רפסמ םיעיפומ ,ס”הנפל
...דועו הנעל ,חרק שוש ,ןורכש ,תירבדמ
םבור ",תופורת ירפס" תויפוקמרפ שממ ובתכ המודקה רושאב
םירושאהש ’תופורת’ ­400כ םויה תועודי .םיחמצמ םלוככ
.םייחמצ תורוקממ לודגה םבור רשאכ ,וללה תוחולב ומשר
יופירל שמישש -םינרוא ףרש ואצמנ תוצופנה תופורתה ןיב
,דבכו הילכ תולחמ יופירל ןכו ,םירירש יוסיעלו ינוציח
שמישש-אדודהו ,ולש תויטוקרנה תונוכתה לע ועדיש -גרפה
שיגדהל שי .תינימ הקושת ררועמ חמצ ­ קאיזידורפאכ רקיעב
יתילכת ןפואב תואופרב םג ושמתשה םילבבהו םירושאהש ,רמולו
האופר ןיב לדבהה תא וניבה םה רמולכ ,םייגאמ םיסקט אללו
.תיתימא­תישעמ האופרל תיגאמ
,ילנויצר­יריפמא עדמ ללכל וז האופר הללכישש ,המודקה תוברתה
םיאצומ םיירצמה םיסוריפפב .המודקה תירצמה תוברתה התיה
הפורתה לש םינושה םיביכרה םינייוצמ םהב ,םייאופר םימשרמ
.הפורתו הפורת לכל ץוחנה ןונימו
:םירצממ אוה םג ,ונידיב יוצמה רתויב קיתעה יאופרה ךמסמה
,ותוא חנעפש סרבא ’גרו’ג ןעדמה םש­לע סרבא סוריפפ והז
,ס”הנפל ­16ה האמב ורוקמ .סבת ריעב ­19ה האמב אצמנש
,םויפוא ,סיבנק :םהיניב ,תואופרו םימשרמ 877 ליכמ אוהו
ץע ,תינרוק ,ןתשפ ןמש ,רמוש ,ןויקיק ןמש ,הנובלו רומ
תוחרקתהב לפטל הז סוריפפב ץלמומ ,לשמל ךכ .הניחו רפוכה
ןמשב םתלילבו ןויקיק יערז לש השיתכ ידי­לע השאה לצא
םג וסחיי םירצמב .תחרקתמה השאה שאר לע החירמה ינפל
ואר םיחמצהמ קלחבו ,תדחוימ תובישח תאזה תיחמצה האופרל
םידחוימ םישדקמ םהל ונב ףאו ,םילא ישעמ וא םילא שממ
הנושאר הגרדממ יאופר חמצכ זא רבכ עודי היהש ­ בצחל לשמל.
.דחוימ שדקמ ול ונב ףאו תויהולא תונוכת וסחיי ­