םיחמצב םיליעפה םירמוחה

הב תויוצמש ,ךכמ תועבונ םיחמצה לש תויאופרה תולוגסה
ילעב םירמוח ,רמולכ .םיליעפ םירמוח לש תוריעז תויומכ
.ףוגב םילחה םיכילהת לע םילעופה ­ תיגולויזיפ העפשה
םימרוגב םייולת ,םתומכו חמצב םיליעפה םירמוחה תוכיא
:םיאבה
.חמצה ליג.א
םילרנימ ,רוא ,תוחל ’,פמט :תילקיזיפה הביבסה יאנת.ב
.המודכו עקרקב
םינומרוהב שומיש ,סוסיר ,ןושיד :םייאלקח םימרוג.ג
.םייחמצ
.הנשה תנוע.ד
.הממיה תעש.ה

גוהנ רתויב םייביטימירפה םיטבשה לצאש ,ןייצל יואר
תועשבו דבלב םימייוסמ םימיב האופרה יחמצ תא ףוסאל היה
הז ןיינעל םירקוחה וגעל הליחת .דבלב הממיב תומייוסמ
,וחיכוה םישידח םירקחמ םלואו ,הלפת הנומא וב וארו
הממיה ךשמב םיחמצב םירמוחהתויומכב םייוניש שי ןכאש
גרפב ןיפרומה תומכש ,לשמל ,עודי .הנשה תונועל םאתהבו
ןאכמ .םירהצב 12 העשב רשאמ 4 יפ ההובג רקובב 9 העשב
םישוע םה המ ועדי ןכא םיביטימירפה םיבשעה יאפורש ,עבונ
ישונאה ןויסנהמ האצותכ רבטצהש עדי אוה םהלש עדיה ןכש ­
.תורודה ךשמב

:םה האופר ירמוחכ םיחמצב םיצופנה םירמוחה

יחמצב רתויב םיצופנה האופרה ירמוח םה ­ םידיאולקלאה
תולעבו ןקנח תוליכמה תוינגרוא תובוכרת ןה הלא .האופרה
רוציי ךלהמב יאוול ירצומכ םירצונ םה .תיסיסב הבוגת
עבטב םיעיפומ םה .םוחב םיסרהנ םלוכ .ףוגב םינובלחה
.םיפרש וליפא וא ,םיפידנ םילזונ ,םיישיבג םיקצומכ
.הדבעמב םתוא זטנסל ןכל השקו ,דואמ ךבוסמ םהלש הנבמה
.תיטטניס ךרדב אלו םמצע םיחמצהמ םתוא םיקיפמ ללכ ךרדב
יקלח ראשל םירבעומ םשמו שרושב םירצונ םה םירקמה בורב
.חמצה
ןיטוקינה ,ןיאתהו ןיאפקה :םה רתויב םיעודיה םידיאולקלאה
.ןיניווקהו
,םייתאופה ,םייפודרהה :ןה םידיאולקלאב תורישעה תוחפשמה
.םייגרפהו םיינלוסה
םיניבמ ונניא .רורב וניא חמצב םידיאולקלאה לש םדיקפת
םירקי םלג ירמוחו היגרנא הברה עיקשמ חמצה עודמ ןיידע
רורב דיקפת הל ןיאש ,ךכ­לכ תכבוסמ הלוקלומ תיינבב
הברה ןנשיו ,וז הלאש לע תונעל וסינ םיבר םירקוח .חמצב
ינפב תימיכ הנגהכ םישמשמ םידיאולקלאה :תורעשה דואמ
םידיאולקלאה.םירחא םירחתמ םיחמצ ינפב וא,םיינוחמצ םייח­ילעב
".החימצ ינומרוה" החימצ ירמוחכ םישמשמ
השרפהה ירמוחכ םישמשמ םה.חמצב ןקנח רגאמכ םישמשמ םה
.חמצה לש
,תיעדמה תרוקיבה ןחבמב תודמוע ןניא וללה תורעשהה לכ
תוטושפ םילמב .תוקזח דגנ­תונעט שי ןהמ תחא לכל ןכש
.םידיאולקלאה לש םדיקפת קוידב המ ןיידע םיעדוי ונניא ­

רמוחו ,זוקולג ללכ ךרדב,רכוס לש תובוכרת ­ םידיזוקילגה
.ןוקילגא ארקנה ,OH,תיליסכורדיה הצובק לעב ירכוס אל
.םידיזוקילגה לש תיגולויזיפה תוליעפל םיארחאה םה םינוקילגאה
.לערו עבצ ,האופר ירמוח םהיניב שי
םישמשמ םויה דע ­ בלה ידיזוקילג :םה םהבש םיבושחה
תופורת רוצייל תינועבצאה חמצמ םיקפומה םידיזוקילגה
.בלה רירש לש ותלועפ קוזיחל "תוינרדומ"
ינש .ןיסקוטיגידהו ןיסקוגיה םה םיירקיעה םידיזוקילגה
,תינרדומה האופרב בחרנ שומישב םיאצמנ הלא םידיזוקילג
.יטטניס ףילחת םהל אצמנ אל ןיידעו
הפורתה רוצייל שמשמה ,ןילדגימאה אוה עודי רחא דיזוקילג
יניעלגמ קפומה דיזוקילג והז .ןטרס דגנ ,לירטל העודיה
וב שיו רחאמש התיה הנעטה .ףיזשו דקש ,שמשימ ,קסרפא
וב שי ןכ ומכ .םיינטרסה םיאתה תא ליערמ אוה דינאיצ
וז הפורת .תומקרה תואירבל אוה ףא רזועה B17 ןימטיו
יופירב התוליעי החכוה אל יכ ,שומישל םלועמ הרשוא אל
התויהב ,םורגל הלוכי איהש רבטצמה קזנה תמועל ,ןטרס
יקוח אל רחסמ חתפתה םלועב .תינאיצ הצובק םע הרושק
הלוכי איהש םינימאמ ןיידע םיבר םישנאש םושמ ,וז הפורתב
.םימייוסמ ןטרס יגוס ירמגל אפרל
עגמב ףצק םירצויה םידיזוקילג לש הצובק ­ םינינופס
םימרוג םהש םושמ םדאל םיליער םבור ".ןובס ייומד" םימ םע
ןיבולגומהה תאיציו "הזילומה" תומודאה םדה תוירודכ תוצצופתהל
יכרד לש תולחמל קר םישמשמ םה האופרב .הצוחה ןכותבש
םדה תוירודכב ועגפי אלש םיכרדבו ןונימב ןבומכ.המישנה
.תומודאה
:ןוזיטרוק ןומרוהל ותלועפב המוד ,לשמל ,ןיזוקילג ןינופסה
יופירב ליעי ,תוקלד יופירב ליעי ,תויריר תומקר לע ןגמ
אל םילודיגו החירפ דגנ ליעי ,לוכיעה תכרעמב םיביכ
.רועה לע םיריאממ

ינומרוהכ םייח­ילעב לצא םישמשמה םירמוח ­ םידיאורטסה
.םירחא םינומרוהו ןימ
תויומכב םתעפוה ללגב ,השקו דואמ הרקי םייח­ילעבמ םתקפה
.םפוגב דואמ תוריעז
האמה לש םיעבראה תונשב ,אצמ רקראמ לסאר ינמרגה יאמיכה
ןתינ רמולכ .םינינופסמ הדבעמב םקיפהל רשפאש ,תאזה
אצמימ .הדבעמב םידיאורטס םהמו םיחמצמ םינינופס קיפהל
יאופרה שומישה תבחרהו םידיאורטסה רוציי תלזוה רשפיא הז
.םהב
הלגתנ "האירוקסויד" םייוסמ יאקירמא­םורד חמצ לש תועקפב
רשפא ונממש ,םידיזוקילגה לש ירכוס אלה רמוחה ,ןוקילגא
חמצ הווהמ םויה דע .םיעודיה םידיאורטסה לכ תא קיפהל
,רמוח ותואש ,םג אצמנ .םידיאורטס תקפהל ירקיע רוקמ הז
תינווי תינרגרג לש םיערזב יוצמ ,ןינ’גסויד ןוקילגאה
".הבליח"
םיאצמנ ,םידיאורטס קיפהל ןתינ םהמ םגש ,םירחא םינוקילגא
.םיינלוסה תחפשמבו הבגא ילעב םג
יופירל םהב םישמתשמו האופרב המוצע תובישח םידיאורטסל
,תבהצ ,תויגולוקניג תויעב:תונושמו תונוש תולחמ ­90כ
...דועו תוקלד ,ןוסידא תלחמ ,תויגרלא

ידי­לע םירצונה ןקנח ירסח םיינגרוא םירמוח ­ םינינאט
םה ריוואה םע עגמב .להוכבו םימב םיסמנ םה .םיחמצה
.תומדוקה םהיתונוכת תא םידבאמו רוחש עבצ םילבקמ
ץוויכלו תוטולב לש השרפהה תקספהל םימרוג םינינאטה
םייעמב תותיווע ,תוקלד דגנ םיליעי םה ןכל .תוכר תומקר
,םיימינפו םיינוציח םיביכ יופירב םג םיעייסמ םה .םילושלשו
,םיעצפ תדלגה םיזרזמו תוחיפנ םידירומ ,םד יפטש םירצוע
.תורועה תיישעתב םג םיבושח םלג ירמוחכ םג םישמשמו
,םיינדרוו ,םיינרג :ןה דחוימב םינינאטב תורישעה תוחפשמה
.םיינרפרפ

עודיה ריר םג שי םיבר םיחמצב ­ "גאליצומ" םיחמצ ריר
תסרהנה םירכוס­בר לש תבורעתמ בכרומ הז ריר .גאליצומ םשב
תרוצב קיבדו ךימס ריר םירצויו םימב םיסמנ םה .םוחב
אפרמו קילחמ :תודחא תויאופר תועפשה םיחמצה רירל .ל’ג
םישמתשמ הלא תונוכת בקע .ןותמ לשלשמ ,תויריר תומקר
שמשמ .לוכיעה תכרעמבו המישנה תכרעמב תוקלדל הפורתכ וב
.תוקוניתלו םידליל הפורתכ רקיעב
,םיערז ,תיתוברתה התשפה םה םיחמצ רירב םירישעה םיחמצה
.הפילקו שרוש ,יאופרה ןוטיפניסהו

הנבמ ילעב ,ןקנח ירסח םיינגרוא םירמוח ­ םירמ םירמוח
םה הלא יללכ ןפואב .רמ םעט ילעב םלוכ ךא ,הנוש ימיכ
םירמוח ,לוכיע תוערפהב םיעייסמ ,ןובאית יררועמ םירמוח
.םירירש יקזחמו תותיווע יככשמ ,םיעיגרמ

ןבומכ אוה וללה םירמוחה תא ליכמה רתויב עודיה חמצה
.הינימל הנעלה
הריבה תיישעתל שמשמה הזכ רמוח יוצמ היוצמה תינתושכב םג
’.הנבל’ה הריבל תדחוימה המוראה תא ןתונ.

תוינגרוא תוצמוח תועיפומ םיבר םיחמצב ­ תוינגרוא תוצמוח
םילשלשמו םיקדייח ילטוק םירמוחכ רקיעב תועודיה תונוש
הצמוח ,םירדהב תירטיצה הצמוחה :םה הלאכ םירמוח .םינותמ
תוריפ,תירטראט הצמוח ,תוקרי, תילסכוא הצמוח ,םיחופתב תילאמ
.םילשב