המדקהו יללכ
האופרה לש הירוטסיה
תיחמצ-תיממעה
םלועב האופר יחמצ
ארקמה


הפוקתב האופר יחמצ
תיטסינלהה


הפוקתה ףס לע
תינרדומה


האופרה ןיב סחיה
האופרה ןיבל תינרדומה
תיממעהתופורתב שומישה יכרד
תיממעה האופרב תויחמצ


םיליעפה םירמוחה
םיחמצב


םוכיס
םהישומישו בגנה יחמצ
היפרגוילביב
WORD ץבוק